Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej Nr 25 w RZESZOWIE im. Prymasa Tysiąclecia w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąclecia ogłasza przetarg

 • Adres: 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 35 61 , fax. 17 748 35 86
 • Data zamieszczenia: 2013-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąclecia
  ul. Starzyńskiego 17 17
  35-508 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 35 61, fax. 17 748 35 86
  REGON: 00105839000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-25.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej Nr 25 w RZESZOWIE im. Prymasa Tysiąclecia w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej Nr 25 w RZESZOWIE im. Prymasa Tysiąclecia w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. według zestawień stanowiących załączniki od 2.1 do 2.7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: I. Pieczywo, II. Wyroby mleczarskie, nabiał i jaja, III. Mięso, drób i wędliny, IV. Warzywa i owoce, V. Ryby i mrożonki, VI. Wyroby garmażeryjne, VII. Różne art. spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp-25.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach