Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Woźnikach

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-289 Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3573 470 , fax. 34 3573 470
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy
  ul. Powstańców Śl. 7 7
  42-289 Woźniki, woj. śląskie
  tel. 34 3573 470, fax. 34 3573 470
  REGON: 00071565000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Woźnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa pieczywa; dostawa jajek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwozniki.szkolnastrona.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach