Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa optyk, światłowodów, narzędzi i osprzętu laparoskopowego, endoskopowego, oprzyrządowania do napędów, ostrzy do shavera, narzędzi artroskopowych i oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.mielec.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa optyk, światłowodów, narzędzi i osprzętu laparoskopowego, endoskopowego, oprzyrządowania do napędów, ostrzy do shavera, narzędzi artroskopowych i oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę optyk, światłowodów, narzędzi i osprzętu laparoskopowego, endoskopowego, oprzyrządowania do napędów, ostrzy do shavera, narzędzi artroskopowych i oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego, w tym: GRUPA 1 Optyki i światłowody kompatybilne ze sprzętem i aparaturą Firmy K. Storz będącą na wyposażeniu Szpitala GRUPA 2 Narzędzia, osprzęt laparoskopowy, endoskopowy, kompatybilny ze sprzętem i aparaturą Firmy K. Storz będącą na wyposażeniu Szpitala GRUPA 3 Oprzyrządowanie do napędów firmy Stryker będących na wyposażeniu Szpitala GRUPA 4 Ostrza wielorazowe do shavera Stryker Formula będącego na wyposażeniu Szpitala GRUPA 5 Wielorazowe narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala GRUPA 6 Narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala GRUPA 7 Wielorazowe narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala GRUPA 8 Oprzyrządowanie do sprzętu endoskopowego firmy K. Storz będącego na wyposażeniu Szpitala
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach