Przetargi.pl
Sprzątanie i utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 649 42 57 , fax. 446496435
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
  Słowackiego 5
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 649 42 57, fax. 446496435
  REGON: 32328100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SĄD

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5. 2. Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych, które mieszczą się w dwóch połączonych łącznikiem budynkach: nowy budynek 5 kondygnacji (przyziemie, parter i 3 piętra), stary budynek 3 kondygnacje (przyziemie, parter, 1 piętro). Całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi: • w okresie od 11.06.2019 r. do 31.12.2019 r. 4 568 m2, • w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. 5 456 m2. 3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia na własny koszt środki czyszczące i higieniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do wzoru umowy), stanowiący integralną jej część. 4. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy pracę, osób faktycznie uczestniczących przy realizacji zamówienia, wykonujących czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 SIWZ) w punkcie III.1., w tabeli w pozycjach od 1 do 40. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie III.1, w tabeli w pozycjach od 1 do 40, czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie III.1, w tabeli w pozycjach od 1 do 40 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie III.1, w tabeli w pozycjach od 1 do 40 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przyszłej usługi oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” 2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach