Przetargi.pl
SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KĘPNO W OKRESIE 1 SIERPNIA - 31 GRUDNIA 2011 R.

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 25 800 , fax. 62 78 25 801
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  ul. Ratuszowa 1 1
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kepno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KĘPNO W OKRESIE 1 SIERPNIA - 31 GRUDNIA 2011 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kępno, transportowanie zwierząt do schroniska, przechowywanie i żywienie zwierząt, zapewnienie im opieki weterynaryjnej, trwałe znakowanie. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kepno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach