Przetargi.pl
Sporządzenie oceny technicznej określającej stan zachowania zamku o zachowanym zrębie architektury wczesnogotyckiej znajdującego się na działce ozn. geodezyjnie nr 291/5 położonej w obrębie 2 m. Świebodzin, będącej własnością Województwa Lubuskiego, ws

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 068 4565404
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4565403, 4565404, 4565277, fax. 068 4565404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie oceny technicznej określającej stan zachowania zamku o zachowanym zrębie architektury wczesnogotyckiej znajdującego się na działce ozn. geodezyjnie nr 291/5 położonej w obrębie 2 m. Świebodzin, będącej własnością Województwa Lubuskiego, ws
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie dot. oceny technicznej, które musi zawierać: a)rozeznanie historyczne opracowane w oparciu o materiały uzyskane od inwestora, Archiwum Państwowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, b)inwentaryzację budowlano -architektoniczno-konst
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713152104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierający co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane obejmujące prawo do wykonywania oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i aktualny wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień i aktualnego wpisu na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp. Na potwierdzenia spełnienia ww warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. UWAGA: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej załączają do oferty ponadto umowę spółki
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierający, co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane obejmujące prawo do wykonywania oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i aktualny wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień i aktualnego wpisu na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa - załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną