Przetargi.pl
Skompletowanie i dostarczenie stada tarłowego łososia atlantyckiego w ramach zadania 11 projektu POIS-05.02.00-00-084/08 pn.: Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skompletowanie i dostarczenie stada tarłowego łososia atlantyckiego w ramach zadania 11 projektu POIS-05.02.00-00-084/08 pn.: Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest skompletowanie i dostarczenie stada tarłowego łososia atlantyckiego w ramach zadania 11 projektu POIS-05.02.00-00-084/08 pn.: Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska i jest podzielony na 2 etapy: W ramach Etapu I należy: a) skompletować stado tarłowe łososia atlantyckiego składające się z min. 300 osobników, pozwalające na wyprodukowanie nieżerującego wylęgu w ilości 600 tys. szt. do zarybień Białej Tarnowskiej, które będą prowadzone w partiach po 200 tys. szt. (maksymalnie) w okresie trwałości projektu tj. do roku 2019, b) wykonać badania osobników stada tarłowego łososia atlantyckiego pod kątem ichtiopatologicznym oraz pod kątem chorób zakaźnych ( VHS - wirusowa posocznica krwotoczna, IHN - zakaźna martwica układu krwionośnego i UDN - wrzodzienica ryb łososiowych. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto): 400 000,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 033110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego w kwocie 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych /

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach