Przetargi.pl
Sianowski Klub Integracji Społecznej – Modernizacja ( przebudowa i remont budynku klubu wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, ul. Słowackiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 185 512 , fax. 943 185 512
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Słowackiego
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 185 512, fax. 943 185 512
  REGON: 38010830000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.sianow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sianowski Klub Integracji Społecznej – Modernizacja ( przebudowa i remont budynku klubu wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja (przebudowa i remont budynku klubu wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej) Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej w budynku użyteczności publicznej na działce nr 188 obr.0007 przy ulicy Armii Polskiej 33 w Sianowie. Na działce nr 188 obr. 0007 Sianów, w mieście Sianów projektuje się przebudowę oraz remont budynku użyteczności publicznej. Budynek parterowy niepodpiwniczony. W budynku funkcjonują pomieszczenia rekreacyjne, łazienki, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie kotłowi będące poza opracowaniem. Projektuje się zmianę aranżacji i wykończenia nawierzchni ścian i podłóg oraz zmianę lokalizacji ścian działowych w celu wydzielenia łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz łaźni dla osób bezdomnych. Opracowanie obejmuje przesunięcie otworów okiennych, zmianę lokalizacji ścianek działowych i dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie posadzki w celu wyrównania poziomów i usunięcia schodów. Przebudowa obejmuje ingerencję w lokalizację ścian działowych, zmianę aranżacji pomieszczeń, wymianę armatury i okładzin, wykonanie nowej posadzki w części oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Projektuje się otwory drzwiowe w istniejących ścianach nośnych i działowych po wykonaniu nadproży stalowych. Projektowana przebudowa nie zwiększa obciążeń użytkowych konstrukcji. Projektowana przebudowa nie przewiduje zmian w układzie statycznym obiektu. Projektowany remont obejmuje wymianę stolarki okiennej oraz wymianę orynnowania ze względu na zły stan. Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zweryfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia i załączonych przedmiarach robót. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto 64 9317 1012 0050 9786 2000 0010 z adnotacją: „wadium ZP. 271. 8. 2020” Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach