Przetargi.pl
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mircu”

Gmina Mirzec ogłasza przetarg

 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 713 033 , fax. 412 713 033
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirzec
  Mirzec Stary 9
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 713 033, fax. 412 713 033
  REGON: 291010330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mircu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Główny zakres projektowanych prac budowlanych polega na dobudowie klatki schodowej do istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową sanitariatów w budynku sali gimnastycznej. Ogólny zakres prac przedstawia się następująco: - roboty demontażowe oraz wyburzeniowe (likwidacja zbędnych ścianek działowych, wykucia i przebicia, likwidacja okna celem wykonania drzwi wyjściowych, likwidacja balkonu na piętrze), - roboty ziemne (naprawa opaski w miejscu budowy klatki schodowej, wykonanie ciągu pieszego do nowo powstałych drzwi), - roboty murowe (wykonanie nowych przepierzeń z lekkich elementów), - roboty żelbetowe (wykonanie nowych elementów żelbetowych w nawiązaniu do opracowania branżowego, osadzenie niezbędnych nadproży nad otworami), - roboty posadzkarskie (wykonanie posadzek w nowo powstałej klatce schodowej, uzupełnienie istniejących posadzek związane z przebudową sanitariatów), - roboty tynkarskie, - prace instalatorskie związane z instalacjami branży elektrycznej, - montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty wykończeniowe (wszelkie prace związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynku związane z wykonywanymi robotami budowlanymi), - wszelkie prace porządkowe oraz prace dodatkowe wynikłe podczas prowadzenia robót budowlanych a nie objętych opracowaniem. Dobudowana klatka schodowa będzie uzupełnieniem do istniejącej sali gimnastycznej i będzie swoją formą kształtem do niej nawiązywała. Konstrukcja dachu jednospadowa o spadku 17˚ (dach wkomponowany pod połać sali gimnastycznej). Elewacja nie jest wykończona w kolorach jaskrawych, ani nie kontrastuje z otoczeniem i otaczającą zabudową – kolorystyka nawiązuje do istniejącej. Powierzchnia zabudowy klatki schodowej wynosi 32,90m2, co stanowi 0,2% powierzchni działki 2610, nie przekracza ona również 30% powierzchni zabudowy sali gimnastycznej – wynosi 3,30% jej zabudowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda dostarczenia zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 5A do SIWZ. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. od 6.2.1. do 6.2.4. (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). 3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt od 6.2.1. do 6.2.4. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach