Przetargi.pl
Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach – I etap

Gmina Chrząstowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46053 Chrząstowice, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 219 613 , fax. 774 219 666
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrząstowice
  ul. Dworcowa 38
  46053 Chrząstowice, woj. opolskie
  tel. 774 219 613, fax. 774 219 666
  REGON: 53141301800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach – I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych ujętych w zestawianiu stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do dostarczenia wraz z rozładunkiem określonych materiałów zgodnie z zamówieniem złożonym przez przedstawicieli FC Chronstau - Chrząstowice. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgłoszonej części dostawy niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 24 godzin. Ostateczny termin wykonania zamówienia : do 15.04.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach