Przetargi.pl
„Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej”

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2021-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje w szczególności:  rozbudowę ulicy Łowieckiej na długości ok 1670 m.,  rozbudowę skrzyżowania ulicy Jeżynowej z ulicami Zwardońska/Antyczna/Pieczarkowa i skrzyżowania ulicy Jeżynowej z ulicą Łowiecką,  budowę chodnika i ścieżek rowerowych,  budowę kanalizacji deszczowej,  rozbudowę oświetlenia ulicznego,  przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach