Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępne miejsce – Wiejskie Centrum Spotkań w obrębie Koszuty Parcele - II etap robót

Gmina Słupca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 743 676 , fax. 632 743 676
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupca
  ul. Sienkiewicza 16
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632 743 676, fax. 632 743 676
  REGON: 31101942100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslupca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępne miejsce – Wiejskie Centrum Spotkań w obrębie Koszuty Parcele - II etap robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce- wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty Parcele w celach edukacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi na działce położonej w m. Koszuty, oznaczonej nr ewid. 248/8. Działka należy do Inwestora – Gminy Słupca. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie poniżej opisanych robót budowlanych wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy. Do zrealizowania w II ETAPIE wszystkie prace pozostałe do wykonania, a określone projektami budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi branżowymi (w tym wykończeniowe ścian, sufitów, podłóg, armatury i ceramiki sanitarnej, osprzętu elektrycznego, zachowanie szczelności wykonanych w I etapie izolacji etc.) wraz z uporządkowaniem terenu wokół rozbudowy z wysiewem trawy oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności: - przyłącze wody użytkowej, z opomiarowaniem, - przyłącze gazu do kotłowni, - niezbędne zasilanie doprowadzone do rozbudowy z tablicy elektrycznej szkoły z opomiarowaniem. W I Etapie rozbudowy wykonano: a) Usunięto przeszkody terenowe i kolizje (usunięcie korzeni drzew, przestawienie słupa oświetlenia zewnętrznego) b) Niezbędne roboty ziemne c) Budowę fundamentów d) Budowę ścian fundamentowych e) Izolacje pionowe i poziome przeciwwodne fundamentów f) Izolacje termiczne ścian fundamentowych g) Konstrukcje ścian budynku (osłonowe, nośne i działowe) h) Montaż stropu, wykonanie wieńców, belek, słupów i rdzeni oraz montaż elementów nośnych, prefabrykowanych (nadproża itp.) i) Podkłady z piasku pod „ślepą posadzkę”, w rozbudowie (z zagęszczeniem) j) Obsypano ścian fundamentowych po zewnętrznej stronie rozbudowy k) Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkową z przyłączeniem do zbiornika bezodpływowego l) Podbeton (tzw. „ślepa posadzka”) w całej rozbudowie m) Izolacja termiczna, przeciwwodna i przeciwwilgociowa (kompletna) stropodachu, z niezbędnymi obróbkami n) Montaż rynien o) Projektowane kanały: spalinowe i wentylacji grawitacyjnej (z kanałem zasilającym w powietrze do kotłowni) p) Montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej q) Kompletną instalację uziemienia i odgromową r) Przepusty dla wymaganych przejść przez ściany osłonowe, do rozbudowy Projektowana rozbudowa ma spełniać funkcję ogólnodostępną dla mieszkańców miejscowości. Na parterze przewidziano: salę wiejskich spotkań, szatnię, pomieszczenia wc męskie, wc dla niepełnosprawnych z możliwością korzystania przez kobiety, pomieszczenie porządkowe, biuro oraz komunikację. Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych. Dach płaski. Stolarka okienna - PCV, drzwiowa - aluminium lub stalowa. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zestawienie powierzchni rozbudowy budynku: Powierzchnia zabudowy (wraz z docelowym ociepleniem) - 207,47 m² Powierzchnia użytkowa - 171,84 m² W tym: Sala wiejskich spotkań - 79,97 m2 Szatnia - 6,33 m2 WC dla niepełnosprawnych+ damskie - 4,88 m2 WC męskie z przedsionkiem - 8,03 m2 Korytarz - 1,44 m2 Pomieszczenie porządkowe - 2,63 m2 Korytarz - 10,85 m2 Biuro - 34,20 m2 Kotłownia - 4,65 m2 Pomieszczenie podziału posiłków - 13,36 m2 Pomieszczenie izolacyjne do pomieszczenia rozdziału - 5,50 m2 Kubatura - 880,00 m³ Szerokość (od frontu) - 15,45 m Długość - 14,90m Ilość kondygnacji - 1 Specyfikacje techniczne dla poszczególnych branż należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie robót, dla II etapu prac. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, podstawą do wykonania oferty są Projekty Budowlany i Wykonawczy. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały wynosi 60 miesięcy i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Zasady gwarancji zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 9 do SIWZ. 4) Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót budowlanych – końcowego. 5) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). 6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danych zakresie, ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzenia, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w kosztorysie ofertowym. 7) Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum dwóch osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 8) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeśli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 pkt. 6-8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą składają: 1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ 4) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorys ofertowy wykonany był metodą uproszczoną, 5) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: a) dane podmiotu udostępniającego zasób, b) dane podmiotu przyjmującego zasób, c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach