Przetargi.pl
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 – Etap II”

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58100 Świdnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 562 850 , fax. 748 523 110
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49
  58100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 562 850, fax. 748 523 110
  REGON: 57958900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 – Etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 – Etap II”. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na działce gruntu nr: 26/2, 28, 29, 30, 31, 33 AM 2, obr. 0002 Zawiszów, m. Świdnica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakres przedmiotu obejmuje: 2.1. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wiedzą techniczną i z decyzją o pozwoleniu na budowę, opisanych w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym i wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót autorstwa firmy: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego - Zbigniew Mazij, ul. Prądzyńskiego 111/5, 58-100 Świdnica. Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Wydział Inwestycji Miejskich – pok. 217. 2.2. Wykonanie innych robót i prac niezbędnych dla należytego wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach wyszczególnionych w ust. 3.6. 3. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót stanowią formę informacyjną w zakresie ilości oraz technologii wykonywanych robót i są wyłącznie materiałem pomocniczym. Kalkulacja Wykonawcy winna stanowić wycenę kompletu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. UWAGA! Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy, który przed wbudowaniem materiałów musi wystąpić do Inspektora Nadzoru i uzyskać jego akceptację. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332 t.j.) oraz rozporządzeniami powiązanymi. 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w rozdz. IV ust.2 pkt 2.1. oraz dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 7. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust. 22 niniejszej umowy. 8. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3) Projekt Wykonawczy. 4) Projekt Budowlany. 9. Przedmiotowe prace budowlane prowadzone będą w rejonie czynnego budynku szkoły. Nie ma możliwości korzystania z terenu boiska szkolnego. 10. Warunki wykonania zamówienia. 10.1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z należytą starannością, zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w rozdz. IV ust.2 pkt 2.1., SIWZ, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz projektem umowy tak, aby budynek, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, mógł być przekazany w efekcie końcowym do użytkowania, jako obiekt w pełni funkcjonalny, kompletny oraz wykonany zgodnie z przepisami prawa i wiedzą techniczną. 10.2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 10.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BiOZ. 10.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi, wg przepisów art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332 t.j.) 10.5. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu. 10.6. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 10.7. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 10.8. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 10.6. na każdym etapie realizacji robót. 10.9. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 10.10. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia). 10.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami. 10.12. Wykonawca umieści na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10.13. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). 10.14. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,. koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów, i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. 10.15. Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp. w/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 10.16. Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10.17. Organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy. 10.18. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 10.19. Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną miejsca inwestycji oraz terenu sąsiedniego celem oddalenia ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 10.20. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 10.21. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 10.22. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 10.23. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 10.24. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. 10.25. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 10.26. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 10.27. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 10.28. Wykonawca w terminie do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu w formie pisemnej Plan BiOZ. 10.29. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości. 10.30. Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego oraz spółek zajmujących się dostawą wody, energii, gazu, ciepła i odbioru ścieków. 10.31. Po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia: a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 15 niniejszej umowy. b) projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu i kosztorysu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu. 10.32. Za koordynację robót branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy. 10.33. Warunki odbioru robót. 1) Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe Inspektorowi Nadzorum Inwestorskiego. 2) Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 3) W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikające z umowy, SIWZ, STWiORB i prawa budowlanego, w tym: dziennik budowy, protokoły technicznego odbioru robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną terenu oraz budynku, powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz z tabelą wykonania elementów, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, wyniki badań sprawdzających. 4) Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół stwierdzający kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 5) Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 6) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi. b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: − Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie. − Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 7) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: a) oświadczenie kierownika budowy, b) dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, c) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 8) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 10.34. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP). a) roboty ziemne, b) roboty budowlane, c) roboty montażowe instalacyjne centralnego ogrzewania, d) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, e) roboty instalacyjne elektryczne. 10.35. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 t.j.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób. 10.36. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: a) Przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Przy czym anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu, na jaki umowa została zawarta oraz jej wymiaru. b) Okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych. c) Sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 10.37. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.10.36. lit.a) i b) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej §8 ust. 1 lit. j wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 10.38. Kontrola, o której mowa w ust. 12 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku: 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-133/I/18 na: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 – Etap II” W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach