Przetargi.pl
Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew – II etap w COS-OPO w Zakopanem

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 012 274 , fax. 182 014 906
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  ul. Bronisława Czecha 1
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 012 274, fax. 182 014 906
  REGON: 14273335600042
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew – II etap w COS-OPO w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Zadanie objęte niniejszym zamówieniem obejmuje II etap rozbudowy. W 2016 roku wykonano prace związane z rozbiórką progu i rozbudową rozbiegu, w tym montaż rozbiegu lodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem obejmuje zatem roboty wynikające z II etapu rozbudowy. Wykonawcy winni zapoznać się z dokumentacją projektową w sposób należyty i dokładny. Dokumenty objęte niniejszym postępowaniem stanowią w szczególności: Projekty budowlano-wykonawcze, Przedmiar robót dla II etapu rozbudowy skoczni, Pozwolenie na budowę nr AB.6740.129.2016.MG z dnia 22.04.2016 r. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane opisane w dokumentacji przetargowej, w tym w przedmiarze robót. Uwaga, dokumentacja projektowa dołączona do niniejszego postępowania stanowi całość zamierzenia budowlanego, na które zostało wydane pozwolenie na budowę. Zamawiający zgodnie z zasadą konkurencyjności informuje, że roboty objęte tzw. pierwszym etapem zostały ukończone oraz że zostało Zamawiającemu udzielone pozwolenie na użytkowanie a także homologacja międzynarodowej federacji narciarskiej FIS (ważna do 2017 roku). Opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności opis następujących robót budowlanych: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe zeskoku. Roboty na zeskoku. Roboty montażowe schodów technicznych i poszycia skoczni z igielitu na zeskoku skoczni. Urządzenia i osprzęt infrastruktury technicznej. Przebudowę sieci na zeskoku. Pozostałe zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1.Ustala się wadium w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł) 2.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3.Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 Pzp – w związku z tym należy do oferty dołączyć informacje, na jaki numer konta ma być dokonywany zwrot. 4.Wykonawca dołączy do oferty dowód potwierdzenia przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 5.Uwaga, termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert, tj. w dniu 24.02.2017 r. o godzinie 12.15. 6.Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7.Polisa, poręczenie, gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 8.Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form lub zabezpieczona w kwocie mniejszej niż określona przez Zamawiającego, zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a)nazwę Wykonawcy, b)nazwę Zamawiającego, c)nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e)kwotę gwarancji, f)termin ważności gwarancji, g)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 94 1130 1017 0020 1470 8620 0021 - rachunek bankowy Zamawiającego przeznaczony na kaucje, wadia i zabezpieczenia oraz depozyty) z dopiskiem -WADIUM –KROKIEW-II ETAP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach