Przetargi.pl
Rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap II – budowa zbiornika do magazynowania wody dla systemu naśnieżania

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 012 274 , fax. 182 014 906
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  ul. Bronisława Czecha 1
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 012 274, fax. 182 014 906
  REGON: 14273335600042
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap II – budowa zbiornika do magazynowania wody dla systemu naśnieżania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową narciarskich tras biegowych w COS-OPO w Zakopanem – II etap, w zakresie polegającym na budowie zbiornika do naśnieżania. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. Roboty betoniarskie i wykończeniowe Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane opisane w dokumentacji przetargowej, w tym w przedmiarze robót, który ma znaczenie pomocnicze. Uwaga, przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika z wymaganymi spustami itp. w zakresie umożliwiającym następnie wpięcie zbiornika do instalacji naśnieżania, które realizowana będzie w kolejnym etapie. Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą, przekazując ją Zamawiającemu wraz z wnioskiem do PINB w celu udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca próbę szczelności przeprowadzi doprowadzając wodę z istniejących przyłączy i hydrantów znajdujących się w obrębie miejsca nowego zbiornika. Wszystkie dokumenty należy rozpatrywać łącznie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45247270-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł). Pozostałe zapisy w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach