Przetargi.pl
Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
  ul. Konstytucji 3 Maja 1
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  REGON: 711582598
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa dróg gminnych w Mińsku Mazowieckim: ulicy Arynowskiej, Kusocińskiego oraz Żwirowej na odcinku od ulicy Działkowej do granicy miasta.Zadanie Nr 1Budowa drogi gminnej ul. Arynowskiej w Mińsku MazowieckimW ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.:- jezdnia o szer. 6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,- chodniki wraz ze zjazdami z betonowej kostki brukowej,- ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego,- przepusty w ciągu rowów pod jezdnią,- sieć oświetleniowa,- kanalizacja deszczowa wraz z wylotem do rowu odwadniającego,- przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oraz sieć teletechniczna,- oznakowanie poziome i pionowe.Zadanie Nr 2Budowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego na terenie miasta Mińsk MazowieckiUlica Kusocińskiego – od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Krasickiego:W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. :- jezdnia o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego/kostki betonowej ,- chodników z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi,- pobocza,- sieć kanalizacji deszczowej,- rowu krytego,- przebudowę hydrantów sieci wodociągowej,- przebudowę doziemnej sieć teletechniczna,- przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej,- oznakowanie poziome i pionowe.Zadanie Nr 3Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w Mińsku Mazowieckim na odcinku od ulicy Działkowej do granicy miastaW ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.- jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;- obustronne pobocza z betonowej kostki brukowej;- zjazdów z betonowej kostki brukowej- odmulenie i profilowanie rowu,- drenaż,- oznakowanie poziome i pionowe,- humusowanie terenu z obsianiem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 10 do Zaproszenia do negocjacji zawiera:- Dokumentację projektową pn. „Budowa drogi gminnej ul. Arynowskiej w Mińsku Mazowieckim” wraz z przedmiarem prac i SST- Dokumentację projektową pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. I. Krasickiego do ul. Leśnej w Mińsku Mazowieckim” wraz z przedmiarem prac i SST- Dokumentację projektową pn. „Rozbudowa ul. Żwirowej w Mińsku Mazowieckim” wraz z przedmiarem prac i SST
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach