Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno–kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty”

Gmina Czchów ogłasza przetarg

 • Adres: 32860 Czchów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 66 21 710 , fax. 014 66 21 733
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czchów
  ul. Rynek 12
  32860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 014 66 21 710, fax. 014 66 21 733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czchow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno–kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno–kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – w podziale na 2 części według poniższego zestawienia: 3.2.1. Część 1 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno–kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 3.2.1.1. UWAGA: w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacji projektowej) określony jest szerszy zakres prac niż objęty niniejszym zamówieniem. Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę budynku jednokondygnacyjnego (parter) w części przedszkolnej. Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedynie wykonanie stanu surowego otwartego budynku. 3.2.1.2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Roboty ziemne; 3) Roboty fundamentowe; 4) Schody żelbetowe; 5) Zasypka fundamentów; 6) Ściany parteru; 7) Strop nad parterem; 8) Kominy wentylacji grawitacyjnej. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do SIWZ – OPZ część 1. 3.2.2. Część 2 – „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne -etap I stan surowy otwarty” 3.2.2.1. UWAGA: w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacji projektowej) określony jest szerszy zakres prac niż objęty niniejszym zamówieniem. Projekt zakłada rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku, w części w której znajduje się sala gimnastyczna. Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedynie wykonanie stanu surowego otwartego budynku. 3.2.2.2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Roboty ziemne; 3) Roboty fundamentowe; 4) Zasypka fundamentów; 5) Ściany parteru; 6) Strop nad parterem; 7) Schody żelbetowe; 8) Ściany pietra; 9) Strop nad piętrem; 10) Kominy wentylacji grawitacyjnej. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do SIWZ – OPZ część 2. 3.5. Wymagania dotyczące robót: 3.5.1. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego i środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 3.5.2. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami SIWZ. 3.6. Szczegółowy zakres robót określa załączona do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ): Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Projekt budowlany, Przedmiar robót. 3.7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.1.1. Część 1 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno–kulturalne - etap I stan surowy otwarty” – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 8.1.2. Część 2 – „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne - etap I stan surowy otwarty” – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). 8.1.3. Całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysięcy sześćset złotych 00/100). 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nazwa banku: BSR Kraków o/Czchów Numer konta: 21 85890006 0040 0000 0156 0003 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy, nr części na którą składa ofertę oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Dokumenty ofertowe: 6.1.2.1. formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniony i podpisany; 6.1.2.2. wyceniony kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem cen jednostkowych sporządzony w oparciu o przekazany przedmiar robót, oraz własne ustalenia co do zakresu robót. UWAGA: Przywołane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót numery katalogowe nakładów rzeczowych służą do uszczegółowienia zakresu robót i czynności przypisanych do danej pozycji przedmiaru robót, nie stanowią dla Wykonawcy obowiązującej bazy normatywnej do obliczania cen jednostkowych robót. Kosztorys ofertowy winien zawierać następujące elementy: a) kalkulację szczegółową lub uproszczoną wraz z ceną jednostkową b) tabelę elementów scalonych, c) zestawienia wartościowe: robocizny, materiałów, sprzętu. d) dane przyjęte w kosztorysie: e) cenę roboczogodziny f) wskaźnik kosztów ogółem g) wskaźnik zysku h) ceny sprzętu i materiałów W cenie ofertowej wykonawca skalkuluje również wartość robót towarzyszących oraz innych niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi normami i przepisami. Kosztorys ofertowy należy sporządzić czytelnie, ręcznie lub maszynowo, dokonując odpowiednich wyliczeń z ich prawidłowym zaokrągleniem. Kosztorys ofertowy ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym. Odstępstwa kosztorysów od przedmiarów robót nie będą skutkowały odrzuceniem ofert. 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego): 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.1. pkt a) SIWZ. 6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach