Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szewnie

Gmina Bodzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mikołaja Reja 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2653838 , fax. 041 2651038
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzechów
  ul. Mikołaja Reja 10 10
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2653838, fax. 041 2651038
  REGON: 29100999800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szewnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenu nieruchomości zlokalizowanej w Szewnej - działka Nr 61/5, zabudowanej obecnie zespołem budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i salą gimnastyczną, dla budowy przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej budynków z dodatkowymi salami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy, którzy złożą formularz ofertowy wraz z załącznikami. Spełnienie opisanych warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik Nr 3 ) oraz załączonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , tj. warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy ( załącznik Nr 3 ) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Informacja na temat liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie oraz dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi (wodociągowymi i kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi) 6. Wykaz obejmujący wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej równej wartości złożonej oferty, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bodzechow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach