Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Mazurska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 941 612 , fax. 564 941 640
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  Mazurska 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 941 612, fax. 564 941 640
  REGON: 87111839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy o długości 6.630 m i szerokości 2,5 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego. 2. Początek projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej zlokalizowano w Brodnicy, około km 3+001 drogi wojewódzkiej, na skrzyżowaniu ulic Podgórnej – Długiej – Al. Józefa Piłsudskiego (Rondo Warszawskie), na wlocie ulicy Podgórnej. Ścieżka łączy się w tym miejscu z istniejącymi ciągami pieszym i rowerowym. Na początkowym odcinku (około 300 m) projektuje się ścieżkę bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, po jej prawej stronie. Na dalszym odcinku przebieg ścieżki projektuje się w odsunięciu od jezdni, za rowami i skarpami drogi wojewódzkiej. W miejscowości Gorczenica, ze względu na korzystniejsze ukształtowanie terenu, przebieg ścieżki pieszo – rowerowej projektuje się po lewej stronie drogi wojewódzkiej. W niektórych miejscach, ze względu na niekorzystne ukształtowanie lub zagospodarowaniem terenu, ścieżkę projektuje się zbliżyć do jezdni drogi wojewódzkiej w odległości minimum 0,5m od krawędzi jezdni. Koniec odcinka projektuje się około km 9+655 drogi wojewódzkiej w miejscowości Osiek z dowiązaniem do istniejącego chodnika. W rejonie dowiązania do istniejącego chodnika szerokość ścieżki projektuje się równą 3,5m. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. Ograniczenie ścieżki obrzeżem betonowym 8x25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, a przypadku bezpośredniego położenia przy krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym. Szczelinę pomiędzy jezdnią a krawężnikiem należy uzupełnić masą zalewową. Na odcinkach, na których ścieżka prowadzona jest w nasypie o wysokości większej niż 0,5m, projektuje się ustawienie balustrad ochronnych o wysokości h=1,2m. 2) Przebudowa zjazdów – nawierzchnia w zależności od lokalizacji z kostki betonowej ograniczona opornikiem betonowym 12x25 a od strony jezdni krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 lub z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC8S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC 11W o grubości 4 cm). Kostka betonowa ułożona na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. Betono asfaltowy ułożony na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. 3) Budowa dojść do ścieżki z kostki betonowej od zatok autobusowych i przejść dla pieszych z nawierzchniami ostrzegawczymi z kostki polimerobetonowej z wypustkami. 4) Budowa nowych oraz przebudowa istniejących przepustów. 5) Budowa ściany oporowej o wysokości 2 m oraz długości około 29 m ze ścianek szczelnych z balustradą stalową. 6) Budowa i przebudowa elementów odwodnienia – odwodnienie poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni cieki do istniejących rowów odwodniających lub na teren przyległy. W miejscach zbliżeń ścieżki do drogi wojewódzkiej, wzdłuż krawędzi jezdni ściek betonowy „trójkątny” z odprowadzeniem wody do rowów odwadniających ściekami skarpowymi. Na odcinkach, na których ścieżka przebiega po śladzie istniejących rowów odwadniających, projektuje się na długości odcinka ścieżki wykonać rów kryty z rury PCV. Elementy odwodnienia stanowi kanalizacja deszczowa fi 0.30 m o długości około 250 m, przykanaliki deszczowe od wpustów fi 0,20 m – 7 szt., studzienki kanalizacyjne fi 1,0 m – 3 szt., studzienki kanalizacyjne fi 0,6 m – 3 szt., wpusty uliczne typowe fi 0,50m – 4 szt., wpusty uliczne podkrawężnikowe fi 0,50m – 3 szt. 7) Rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z robotami budowlanymi – tj. nawierzchni drogowych w miejscach dowiązań projektowanej ścieżki do istniejącego układu drogowego i innych elementów np. barier ochronnych, ogrodzeń. 8) Wycinka drzew i krzewów wskazanych w projekcie. 9) Regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów sieci uzbrojenia terenu – sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych. 10) Montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 11) Budowa oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na słupach stalowych z oprawami oświetleniowymi LED wraz z turbinami wiatrowymi o mocy minimum 300W i panelami fotowoltaicznymi o mocy minimum 250 W (8 szt.) oraz przebudowa istniejącego słupa oświetleniowego. 12) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 13) Wykonanie elementów małej architektury – ławki parkowe (4 szt). 14) Humusowanie z wysiewem trawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnień organów i instytucji, które uzgadniały dokumentację projektową. 5. Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskuje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosi wszelkie koszty związane z tym zajęciem. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 z poźn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250 z adnotacją „Wadium na przetarg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego „wniesienia”. Przez „wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, c) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta oprócz oświadczenia określonego w pkt III .3musi zawierać: 1)Wypełniony wzór formularza oferty. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, zawierającego tabelę elementów scalonych, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót w celu rozliczenia dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach