Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Wodna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6756076-78 , fax. 566 756 079
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  ul. Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6756076-78, fax. 566 756 079
  REGON: 57222410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminachelmza.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża od km 24+635 do km 26+135 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nrnr: 8, 9, 10/2,10/4, 47/2, 29/1 i 29/2 w obrębie ewidencyjnym Nawra na odcinku o długości 1500 mb w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Zelgno. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Zelgno” nr RPKP.03.05.02-04-0005/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Ponadto zamówienie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Toruńskim. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty pomiarowe; 2) wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni; 3) zebranie warstwy ziemi urodzajnej; 4) roboty rozbiórkowe; 5) wykonanie koryta i nasypów; 6) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 7) ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem; 8) wykonanie stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym pod nawierzchnią drogi rowerowej i zjazdów; 9) wykonanie podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm pod nawierzchnią drogi rowerowej i zjazdów; 10) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów; 11) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na wyspie rozdzielającej; 12) wykonanie ścieku skarpowego trapezowego oraz trójkątnego drogowego; 13) wykonanie przepustów oraz materaca filtrującego; 14) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 15) wymiana kręgów, włazów studni i hydrantów wraz z regulacją. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzą przez Biuro Projektów Drogowych KFG sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61 – 623 Poznań uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne; 2) decyzją nr 22/2018 znak: WIR.V.7820.19.2018.PP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża”; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami; 2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu drogi rowerowej; 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną drogi rowerowej (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarzy) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę rowerową; 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 7) inne prace związane z procesem budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Części: III.- OPZ oraz w dokumentach w niej wymienionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – IDW). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik. 2. Ponadto wykonawca złoży: 1) stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – IDW, - jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach