Przetargi.pl
Rozbudowa drogi publicznej w miejscowości Górsko

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 770979890
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi publicznej w miejscowości Górsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi publicznej w miejscowości Górsko”. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi gminnej na działkach nr 80, 120, 121/2, 124, 133 w Górsku wraz z kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznej na długości ca. 170 mb. Aktualnie nawierzchnia przedmiotowej drogi jest gruntowa utwardzona częściowo kruszywem. W ramach zadania należy wykonać:1. roboty przygotowawcze w tym: rozbiórka ogrodzenia i wycinka żywopłotu;2. roboty ziemne;3. oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów z zalegającego namułu wraz z profilowaniem skarp i usunięciem zakrzaczeń;4. wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z geowłókniną separacyjno-wzmacniającą;5. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;6. wykonanie zjazdów; 7. odwodnienie pasa drogowego za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren oraz do rowów przydrożnych;8. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pochodzącego z kruszenia skały litej zgodnie z przekrojami,9. humusowanie i obsianie trawą poboczy,10. budowa kanału technologicznego zgodnie z dok. projektową,11. przebudowa/budowa sieci elektroenergetycznej oraz sieci oświetlenia zgodnie z dok. projektową,12. wykonanie stałej organizacji ruchu,13. regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 14. regulacja/zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej zgodnie z warunkami przedstawionymi w dok. projektowej.3.4. Warstwę kruszywa grubości 15 cm pochodzącą z korytowania Wykonawca przewiezie i wbuduje w miejsce ubytków dróg gminnych na terenie miejscowości Górsko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w odległości do 2 km. Pozostałe masy ziemne pochodzące z korytowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych umożliwi przejazd pojazdów przez przebudowywany odcinek drogi.3.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:1) Projekt zagospodarowania terenu – Rozbudowa drogi publicznej na działkach nr 80, 120, 121/2, 124 i 133 w Górsku wraz z kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznej,2) Projekt architektoniczno-budowlany – Rozbudowa drogi publicznej na działkach nr 80, 120, 121/2, 124 i 133 w Górsku wraz z kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznej,3) Projekt techniczny – Rozbudowa drogi publicznej na działkach nr 80, 120, 121/2, 124 i 133 w Górsku wraz z kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznej,4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. drogowa),5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. elektroenergetyczna),6) Projekt stałej organizacji ruchu, 7) Decyzja nr 138/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,8) Przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,9) Specyfikacja Warunków Zamówienia.Elementy składowe przedmiotu zamówienia Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia podbudowy dróg, zjazdów, próby szczelności, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkic tyczenia, a także podatek VAT.Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. 3.11. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych.Kod CPV: 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach