Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26-628-88
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 26-628-88
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.nowotarski.pl; https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km od 0+000,00 do km około 0+485. 2. Zakres robót obejmuje: 1) na odcinku drogi powiatowej, o którym mowa w ust.1: a) poszerzenia drogi; b) wykonanie nowej nawierzchni; c) budowę chodnika lewostronnego wraz z przebudową zjazdów; d) budowę pobocza; e) budowę ścieku przykrawężnikowego; f) przebudowę rowu; g) budowę korytka ściekowego; h) budowę kanalizacji deszczowej; i) przebudowę sieci teletechnicznej; j) przebudowę sieci elektroenergetycznej; k) przebudowę ogrodzeń. 2) na odcinku drogi powiatowej od km 2-570 do km ok. 2+630 przebudowę ogrodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych. 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa rozdziale XXI ust.4 siwz (art.86 ust.5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z Wykonawców odrębnie. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty (Załącznik nr 5 do siwz). 6. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach