Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 103350L Nowodwór – Skrobów-Kolonia w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528Lw ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów” w ramach projektu „Mobilny LOF”

Gmina Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 553 586 , fax. 818 545 901
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubartów
  ul. Lubelska 18A
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 553 586, fax. 818 545 901
  REGON: 54342700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglubartow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 103350L Nowodwór – Skrobów-Kolonia w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528Lw ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów” w ramach projektu „Mobilny LOF”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie drogi gminnej nr 103350L Nowodwór – Skrobów-Kolonia w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528Lw ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów” w ramach projektu „Mobilny LOF” 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) w branży drogowej: -roboty rozbiórkowe, -wycinkę drzew i krzewów, -regulację pasa drogowego (poszerzenie granic pasa drogowego), -wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103350L, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej na warstwie wyrównawczej, -wykonanie lokalnego poszerzenia nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103350L na łukach poziomych, -wykonanie przy krawędzi jezdni drogi gminnej nr 103350L obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu barwionego, -wykonanie przy krawędzi pasów ruchu dla rowerów pobocza utwardzonego kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m, -przebudowę skrzyżowań drogi gminnej nr 103350L z drogami powiatowymi, -przebudowę skrzyżowań drogi gminnej nr 103350L z bocznymi drogami gminnymi, -utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym gr. 15 cm, -przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni utwardzonej, -przebudowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne, -odtworzenie rowów otwartych przydrożnych, -uzupełnienie i wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami, -przebudowę istniejących przepustów betonowych: pod koroną drogi gminnej, polegającą na rozbiórce, wymianie lub przedłużeniu części przelotowych i wykonaniu lub odtworzeniu betonowych ścianek czołowych, -oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów betonowych pod koroną drogi, -wykonanie rowów krytych z rur PP Ø50 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi i studnią wpadową, -wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego, -wykonanie krawędziowych ścieków liniowych „korytkowych” i „trójkątnych” z betonowych elementów prefabrykowanych, -wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych, -wykonanie rowów otwartych infiltracyjnych z dnem wykonanym z warstwy kruszywa gr. 30 cm, -wykonanie sączków w ciągu rowu infiltracyjnego z rur stalowych perforowanych Ø40 cm wypełnionych kruszywem, -umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, -lokalne umocnienie skarp i dna rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi, -wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, b) w branży sanitarnej: -przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, -przebudowa gazociągu średniego ciśnienia, -regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacji sanitarnej, -regulacja wysokościowa pokryw zasuw wodociągowych, -roboty demontażowe związane z przebudową sieci wodociągowej i gazociągu, c) w branży teletechnicznej: -regulacja wysokości cokołu słupka kablowego, -regulacja wysokości włazu studni kablowej, -budowa studni kablowej, -demontaż studni kablowej, -zabezpieczenie kabli telekom. rurą dwudzielną, d) w branży elektroenergetycznej: -budowa linii kablowej nN, -budowa linii kablowej wlz, -budowa słupów linii napowietrznej, -budowa złącz kablowych, -zabezpieczenie linii kablowych rurami ochronnymi, -przebudowa przyłączy napowietrznych, -demontaż słupów linii napowietrznej, -demontaż linii kablowej nN, -demontaż przyłączy napowietrznych. Podstawowe parametry techniczne drogi: -klasa techniczna drogi – L (lokalna), -kategoria ruchu: KR1, -grupa nośności podłoża: G3, -teren zabudowy: prędkość projektowa Vp=40 km/h, -podstawowy przekrój poprzeczny – szlakowy - droga jednojezdniowa dwupasowa, szerokości jezdni 5,0 m (2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m z lokalnymi poszerzeniami) z obustronnymi pasami ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m przy krawędzi jezdni, -dodatkowe przekroje poprzeczne: półuliczny - droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokości jezdni 5,0 m (2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m z lokalnymi poszerzeniami) z obustronnymi pasami ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m przy krawędzi jezdni, obramowanie prawego lub lewego pasa ruchu dla rowerów, uliczny - droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokości jezdni 5,0 m (2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m z lokalnymi poszerzeniami) z obustronnymi pasami ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m przy krawędzi jezdni, obramowanie obu pasów ruchu dla rowerów, -pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym na szerokości 0,75 m, -pochylenie skarp zasadniczo: 1:0,75 do 1:1,5. 2.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: -Projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) wielobranżowe, -Przedmiar robót wielobranżowy, Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł i 00/100). 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr rachunku: 95 1240 2409 1111 0010 2025 9043 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.12.2019 -. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 4.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4.5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; 4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4.5.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 4.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ. 4.8.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 4.8.1. którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia; 4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; 4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 4.9. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4.10. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp). 5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców: 5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w sekcji III pkt. III.3) ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w sekcji III pkt. III.3) ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w sekcji III pkt. III.3) ogłoszenia. 5.1.2. Dowody, o których w pkt 4.5.1 , w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w pkt. 4.4 – 4.5 - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Oświadczenia, o których mowa w sekcji III. pkt. III.3) ogłoszenia składane są w oryginale. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. oraz art. 22a ust. 2 ustawy Pzp należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III. pkt. III.5) ogłoszenia składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 1.7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w sekcji III. pkt. III.5) ogłoszenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w sekcji III. pkt. III.5) ogłoszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 1.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji III. pkt. III.5) ogłoszenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 1.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 1.11. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 1.12. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 SIWZ oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 1.13. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i należy je dołączyć do oferty. 1.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w sekcji III. pkt. III.5) ogłoszenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach