Przetargi.pl
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wadowicach – etap I

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
  REGON: 00052642300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wadowicach – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wadowicach – etap I”. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje do wykonania następujące roboty: - wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażowej powierzchni grzebalnej cmentarza, - wykonanie alejek i chodników dla 3 sektorów, - wykonanie tymczasowego ogrodzenia cmentarza. Adres inwestycji – działki nr: 280/8, 280/9, 279/3, 277/3, 275/6, 278/4, 280/2, 280/7, 279/6, 275/8, 275/10 obręb 0001 Wadowice, jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice-Miasto. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót oraz sporządzi inwentaryzację powykonawczą. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach