Przetargi.pl
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17 D
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 51 495
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
  ul. Dworcowa 17 D
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 51 495
  REGON: 276850629
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jzk.jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kwartałów grzebalnych 04, 05, R i P na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ- Dokumentacja techniczna. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiot zamówienia stanowi częściową realizację dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego – zmiana pozwolenia na budowę z dnia 28.03.2013 r. o syg. Ar.6740.43.2013 zmienionego decyzją z dnia 27.02.2015 o syg. Ar.6740.30.2015”.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 875 ).Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zarządzenia nr Or-IV.0050.382.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Gminy Jastrzębie-Zdrój poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 31 000,00 zł (słownie: trzydzieścijedentysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wnoszone, zgodnie z art. 97 ustawy Pzp, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a. pieniądzu,b. gwarancjach bankowych,c. gwarancjach ubezpieczeniowych,d. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze 71 8470 0001 2001 0029 7123 0004.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie złożone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności techniczna lub zawodowa.Określenie warunku:a) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu o nawierzchni z kostki betonowej o wartości minimum 800 000,00 zł brutto.b) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlanej- drogowej .c) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującym obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego.d) Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą przyjmującym obowiązki kierownika robót w branży sanitarnej, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach