Przetargi.pl
Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania zgodnie z projektem i w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Ul. Wiejska 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 371 54 43 , fax. 83 371 54 43
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Ul. Wiejska 5 5
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 371 54 43, fax. 83 371 54 43
  REGON: 06009370400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatbialski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania zgodnie z projektem i w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania zgodnie z projektem i w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót. Zdjęcie i utylizacja płyt azbestowych przez firmę posiadający stosowne zezwolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatbialski.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach