Przetargi.pl
Roboty remontowe dachu hali sportowej i dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynkach GOSiR w Osielsku

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, ul. Tuberozy 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 320 03 10 , fax. 52 320 03 09
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku
  ul. Tuberozy 2 2
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 320 03 10, fax. 52 320 03 09
  REGON: 34079638100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe dachu hali sportowej i dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynkach GOSiR w Osielsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2 Roboty remontowe dachu hali sportowej i dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynkach GOSiR w Osielsku 4.3 Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: Zadanie 1. Dach hali sportowej. 1. Ułożenie nowego pokrycia z papy. 2. Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych dachówek w pokryciu. 3. Wymiana na blachy stalowe powlekane powlekane poliestrem blach pasów w liniach okapu 4. Miniowanie i malowanie zestawem farb olejnych konstrukcji stalowych instalacji odgromowej, podstaw wentylatorów. 5. Wymiana skorodowanych drutów i łączników instalacji odgromowej. 6. Wymiana na zestaw pap termozgrzewalnych nieszczelnych obróbek ogniomurów. Zadanie 2. Dach zaplecza szatniowo-sanitarnego. 1. Wymiana uszkodzonych cegieł i tynków kominów. 2. Zabezpieczenie emulsją asfaltową nakrywy kominów. 3. Malowanie tynków kominów. 4. Wymiana skorodowanych drutów i łączników instalacji odgromowej. 5. Oderwanie i przygrzanie pasów papy w narożniku połaci i ściany hali. 6. Miniowanie i malowanie zestawem farb olejnych konstrukcji stalowych instalacji odgromowej, podstawy wentylatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został na podstawie przedmiarów oraz opisu technicznego robót stanowiących załącznik do niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach