Przetargi.pl
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 8449600 , fax. (033) 8449619
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 10 10
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. (033) 8449600, fax. (033) 8449619
  REGON: 07218165203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 906/10 przy ul. St. Konarskiego 24 w Oświęcimiu. 2. Zakres prac do wykonania obejmuje: przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej wraz z remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Wewnętrzna instalacja elektryczna: a) wymiana głównego wyłącznika prądu, b) wymiana rozdzielnicy głównej TG i tablic rozdzielczych piętrowych, c) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, d) wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i gniazd komputerowych, e) wykonanie instalacji słaboprądowej i dzwonkowej, Wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania: a) prace demontażowe i pośrednie, b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, c) wykonanie instalacji wodnej, d) wykonanie instalacji kanalizacyjnej. W załączonym projekcie budowlano - wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania - roboty zostały podzielone na 3 etapy. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego w tym zakresie realizacji podlega wykonanie robót wyłącznie 1 etapu - piwnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) przedmiary robót (zał. nr 8 do SIWZ), b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ), c) projekty budowlane i wykonawcze (zał. nr 10 do SIWZ). 3. Jeżeli przedmiary robót lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 4. Warunki realizacji robót określa wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SIWZ. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Oświęcimskiego oraz dokonał zgłoszenia robót remontowych. Budynek szkoły jest obiektem czynnym, z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby przez cały czas realizacji robót zapewnić bezpieczne dojście do budynku i ciągłość dostawy mediów. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty ewentualnego nadzoru właścicieli sieci. Włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. Wykonawca wykona na własny koszt świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu w 2 egz. sporządzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i przepisów techniczno - budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 z dopiskiem wadium - SZP.272.25.2013 - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) - składane w oryginale w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Finansowy - pok. 217, II piętro, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Wydziału Finansowego). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (32-602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10), - zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach