Przetargi.pl
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.6

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.6 dla: - Sytuacja nr 1 - podwórko - obszar pomiędzy : Chodkiewicza 1, 3 / Hetmańska 6 / Dąbrowskiego 3, 5 – rys. K-01, - Sytuacja nr 2 - podwórko - obszar pomiędzy : Dąbrowskiego 1 / Śreniawitów 8 – rys. K-01, - Sytuacja nr 3 - podwórko - obszar pomiędzy : Hetmańska 8, 10, 12 / Staszica 3,5 – rys. K-02. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie: 1) wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego, 4) projekt wykonawczy – 5 egz. 5) przedmiar robót – 2 egz. 6) kosztorys inwestorki – 2 egz. 7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (zgodnie z pismem MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6 listopada 2017r. – będącego załącznikiem PFU), 9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 1 + 2 wg rysunku K-01 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Grota Roweckiego: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i parkingów wraz z izolacją ścian przyziemia przy kamienicy ul. Dąbrowskiego wraz z zabezpieczeniem wentylacji, b) wycinka zieleni wraz z późniejszymi nasadzeniem nowych, c) nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych sianych, d) wykonanie skarpy miedzy budynkami z odtworzeniem zieleni i nasadzeń zastępczych, e) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem terenu i wykonaniem nowych schodów terenowych, f) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo (bez dodatkowych barier architektonicznych), g) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń parkingów, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, h) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu (6 lamp). Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, i) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego (zawarte w PFU), k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki -11szt., trzepaki, kosze na śmieci - 1szt., stojaki dla rowerów -2szt., kosze na psie odpady 1szt., suszarki -7szt., kratki stalowe zabezpieczające drzewa, drewniane pergole wraz obsadzeniem z bluszczem (około 15mb) i inne wg PFU) l) plac zabaw powinien być wyposażony w: - piaskownicę – 1 szt., - bujak na sprężynie – 2szt., - urządzenie liniowe do wspinaczki – 1szt., - huśtawka 2 miejscowa – 1szt.,- domek ze zjeżdżalnią z wysokiej jakości stali i tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1szt. 2. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 3 wg rysunku K-02 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Grota Roweckiego: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, c) wycinka zieleni wraz z późniejszymi nasadzeniem nowych, d) nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych sianych, e) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo (bez dodatkowych barier architektonicznych), f) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, g) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu (12 lamp). Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, h) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, i) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego (zawarte w PFU), j) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki -37szt., suszarki 10szt., kosze na śmieci-8szt., stojaki dla rowerów -8szt., kosze na psie odpady -2szt., trzepaki -1szt., kratki stalowe zabezpieczające drzewa, drewniane pergole wraz z obsadzeniem bluszczem (około 200mb) i inne wg PFU) k) plac zabaw wyposażony w: - piaskownica – 2szt., - bujak na sprężynie – 4szt., - urządzenie liniowe do wspinaczki – 2szt., - huśtawka 2 miejscowa – 4szt., - pojedynczy domek ze zjeżdżalnią wykonany z wysokiej jakości stali i tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1szt., - duży domek ze zjeżdżalnią z wysokiej jakości stali i tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1szt., - zestaw urządzeń do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej – 1 kpl.(3szt.) Rozmieszczenie poszczególnych stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020: a) III Standard edukacyjny Rozdział 8: Inne przestrzenie: plac zabaw b) V Standard transportowy Rozdział 2: Parkingi w miejscach publicznych dla osób z niepełnosprawnościami Rozdział 3: Wymagania szczegółowe – infrastruktura transportu drogowego i komunikacji publicznej: - Chodniki dla pieszych, - nachylenie podłużne chodników oraz wymagania dla pochylni, - przejścia dla pieszych, - dotykowe ścieżki prowadzące, c) VII Standard architektoniczny Rozdział 1: Stanowiska postojowe dla samochodów osób z niepełnosprawnościami 1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych 1.2 Postęp z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepełnosprawnościami 1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami 1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach