Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu W (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 524 690
 • Data zamieszczenia: 2017-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45082 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 524 690
  REGON: 51432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu W (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu W (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu renowacji i modernizacji 12 segmentów 6 okiennych okien skrzynkowych wraz z systemem drewnianych rolet oraz 5 segmentów 7 okiennych okien skrzynkowych wraz z systemem drewnianych rolet w poniższych pomieszczeniach biurowych: I piętro budynku: pok. 117, pok. 118, pok. 119, pok. 120, pok. 121; II piętro budynku: pok. 218, pok. 219, pok. 220, pok. 221, pok. 222; III piętro budynku: pok. 319, pok. 320, pok. 321, pok. 322, pok. 323, pok. 323a; IV piętro budynku: pok. 419, pok. 420, pok. 421, pok. 422; V piętro budynku: pok. 517, pok. 518, pok. 519, pok. 520, pok. 521; VI piętro budynku: pok. 617, pok. 618, pok. 618a, pok. 618b. Zamawiający realizuje projekt w zakresie wybranych segmentów. Zakres czynności do wykonania w przedmiocie zamówienia: OKNA:zdemontowanie skrzydeł;zabezpieczenie wnęk okiennych;rozszklenie skrzydeł;zdemontowanie okuć;pogłębienie felców; usunięcie powłok malarskich; przeszlifowanie;renowacje narożników;piórkowanie;wymiana okapników na nowe dębowe;dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych do ościeżnic;wymiana uszkodzonych elementów okuć okiennych;flekowanie i wymiana elementów zagnitych lub uszkodzonych;uszczelnienie metodą rowkową;uzupełnienie okitowania (sylikonem);gruntowanie impregnatem i malowanie okien;szklenie;uszczelnienie;renowacja/uzupełnienie istniejących elementów mechanizmu ograniczenia otwarcia okna (trójkąt i grzebień);renowacja istniejących klamek lub uzupełnienie brakujących klamek. ROLETY:demontaż rolet i elementów mechanizmu;zdemontowanie kaset z możliwością otwierania;oczyszczenie elementów mechanizmu, zakonserwowanie i dokonanie bieżących napraw;wymianę taśm;wymianę metalowych prowadnic lub ich renowację;usunięcie powłok malarskich;szlifowanie, dopasowanie,gruntowanie;malowanie;montaż rolet. UWAGA: ZABEZPIECZENIE SZKLANEGO DACHU. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykonania osłony (zabezpieczenia) szklanego dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przylegającego do ściany (elewacji) budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Piastowska 14 od strony Amfiteatru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską LINEAPROJEKT, z siedzibą: ul. Strzelecka 44/5, 45-524 Opole, w tym: projekt wykonawczy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ,przedmiar robót (dotyczy segmentu 6 okiennych okien skrzynkowych wraz z systemem rolet), stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; przedmiar robót (dotyczy segmentu 7 okiennych okien skrzynkowych wraz z systemem rolet), stanowiący Załącznik nr 4A do SIWZ przedmiar robót (dotyczy wykonania osłony (zabezpieczenia) szklanego dachu), stanowiący Załącznik nr 4B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego:Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w NBP O/Okręgowy Opole Nr rachunku bankowego: 55 1010 1401 0023 1013 9120 0000 z dopiskiem: Wadium: stolarka OUW lub zgodnie z art. 45 PZP – w formie:poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancji bankowych;gwarancji ubezpieczeniowych; poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 4). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium: wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie, złożonej w miejscu wskazanym, opisanej następującą treścią: Wadium do oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet OUW (od strony Amfiteatru Opolskiego)- etap II Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP.Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach