Przetargi.pl
Roboty budowlane na wykonanie adaptacji z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-987 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5900210, 59-00214 , fax. 022 5900215
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 15
  00-987 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5900210, 59-00214, fax. 022 5900215
  REGON: 01525966300082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na wykonanie adaptacji z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na wykonanie adaptacji z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, które obejmują swoim zakresem roboty: budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, ogrodzenie, plac zabaw, pochylnia dla niepełnosprawnych oraz wyposażenie. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników, każdy w wymiarze 1 etatu, wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych (wykonywanie prac pomocniczych budowlanych, prac porządkowych oraz prac związanych z zabezpieczeniami bhp) w trakcie realizacji zamówienia, które wiążą się z wykonywaniem przez osoby fizyczne na rzecz Wykonawcy pracy w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu i czasie oraz pod jego kierownictwem. Szczegółowe wymagania zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach