Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE: 1. KONSERWACJA SALI TRADYCJI W BUDYNKU NR 4 – I PIĘTRO, SKRZYDŁO „D” NA TERENIE CENTRU SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU; 2. REMONT BUDYNKU NR 2 NA TERENIE 26 WOG W ZEGRZU

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE: 1. KONSERWACJA SALI TRADYCJI W BUDYNKU NR 4 – I PIĘTRO, SKRZYDŁO „D” NA TERENIE CENTRU SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU; 2. REMONT BUDYNKU NR 2 NA TERENIE 26 WOG W ZEGRZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 1) wykonaniu konserwacji pomieszczeń Sali tradycji w budynku nr 4 – I Pietro, skrzydło „D” na terenie CSŁiI w Zegrzu. oraz 2) remoncie budynku nr 2 na terenie 26 WOG w Zegrzu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 2 i 2 a do umowy; b. Przedmiar Robót- Ślepy Kosztorys (tj.: przygotowany przez inwestora wykaz i opis robót, których wartość określa potencjalny Wykonawca) - zał. nr 2 i 2 a do SIWZ 3. Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla części załącznik nr 7 i 7a do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i ustanowienia koordynatora ds. BHP (załącznik nr 14 do umowy). 12. Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp) 1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 2) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej budynku nr 4 – I piętro, skrzydło „D” w Zegrzu oraz budynku nr 2 w Zegrzu. 3) Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 4) Zamawiający wyznacza termin zebrania: a) cześć nr 1 budynek nr 4 - na dzień 20.05.2019 r. o godzinie 11:00 b) cześć nr 2 budynek nr 2 - na dzień 20.05.2019 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek ul. Juzistek nr 2, 05-131 Zegrze 5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 6) W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 7) Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy. 13. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) 1) W przypadku wystąpienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 2) Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. 4) Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 14. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót. 15. Regulacje w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności określa § 17 projektu umowy stanowiący zał. nr 7 i 7a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości odpowiednio dla części: 1) w części nr 1 - 7 000,00 zł (słownie siedem tysięcy zł) 2) w części nr 2 - 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 20 1010 1010 0019 1913 9130 0000 tytułem „Wadium do ZP/33/2018 - Roboty budowlane: 1) Konserwacja Sali tradycji w budynku nr 4 – I piętro, skrzydło „D” na terenie CSŁiI w Zegrzu, 2) Remont budynku nr 2 na terenie 26 WOG w Zegrzu, dla części nr ….. /nazwa i NIP Wykonawcy”. 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/33/2018 - Roboty budowlane: 1) Konserwacja Sali tradycji w budynku nr 4 – I piętro, skrzydło „D” na terenie CSŁiI w Zegrzu, 2) Remont budynku nr 2 na terenie 26 WOG w Zegrzu, dla części nr ….. /nazwa i NIP Wykonawcy” i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla części nr 1 i części nr 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 2 / 2a do SIWZ . 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Oświadczenie - zał. nr 3 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa zał. nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach