Przetargi.pl
Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 32620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych.” Lokalizacja: Brzeszcze, ul. Szkolna 6. Jednostka ewidencyjna: Brzeszcze-miasto, obręb: 001 Brzeszcze na działkach o nr. ew. 1147/7, 1147/8. W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia wyodrębnia się: • rozbiórkę nawierzchni istniejących terenów sportowych oraz urządzeń, • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, • budowę boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej, • budowę opasek chodnikowych i dojść, • budowę piłkochwytów i ogrodzeń na terenie boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem furtek wejściowych, • budowę sieci drenażowej (drenaż francuski) pod boiskami sportowymi wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej w terenie sieci kanalizacyjnej, • wykonanie odcinka odwodnienia liniowego, • budowę sieci oświetlenia terenu boiska oraz zasilania bramy przesuwnej, • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją oraz nasadzenia, • wykonanie trawników oraz nowych nasadzeń drzew, • remont – wymiana wodociągu kolidującego z boiskiem, • wykonanie zabezpieczeń rurami ochronnymi podziemnej infrastruktury, • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaku na rowery, • dostawa wyposażenia boisk (bramki piłkarskie – 2 szt., kosze do koszykówki – 4 szt., siatki wraz ze słupkami do siatkówki – 2 szt., siatka do badmintona), • remont posadzek sal gimnastycznych, • budowę wewnętrznej ścianki wspinaczkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej http://www.brzeszcze.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach