Przetargi.pl
Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (II postepowanie)

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431 , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, fax. +48327218703
  REGON: 00052688300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodzislaw-slaski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (II postepowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje: „Rewitalizację wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III– budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: a) odtworzenie murowanych stopni schodów piwnicznych z cegły ceramicznej klinkierowej, 11 stopni b) wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych WTA na ścianie bocznej schodów, c) wykonanie mycia ciśnieniowego ceglanej posadzki oraz parteru wraz z uzupełnieniem cegły na „ płask” i hydrofobizacją, d) montaż czterech klatek schodowych o konstrukcji stalowej, spoczniki stopnice z blachy ryflowanej nierdzewnej, e) montaż czterech stropów konstrukcji z profili stalowych z wykończeniem z blachy ryflowanej nierdzewnej, f) montaż przyściennych pochwytów z drewna dębowego przy klatkach schodowych g) montaż balustrad szklanych wysokości 1,10 cm wokół duszy schodów ze szkła bezpiecznego z zakończeniem pochwytem z drewna dębowego, h) wykonanie otworów montażowych w murowanych, tynkowanych ścianach wewnętrznych dla osadzenia stalowych belek stropowych i belek schodów wraz z zamurowaniem, i) montaż przeszklonego wyjścia – pawilonu wyjściowego – na taras zewnętrzny, szkło bezpieczne, laminowane, podkonstrukcją stalowa, pawilon w technologii elewacji szklanych, aluminiowych , dach szklany, j) wykonanie obróbek ślusarskich wokół tarasu widokowego z blachy tytan – cynk 0,7 mm, k) wykonanie podłączenia odprowadzenia wód deszczowych do istniejących 2 rzygaczy z ich dopasowaniem, l) montaż zabezpieczenia otworów attyki z płaskowników stalowych, m) uzupełnienie ubytków wewnętrznych wypraw tynkarskich tynkami renowacyjnymi WTA, n) oczyszczenie ciśnieniowe tynków wewnętrznych, impregnacja i wykonanie malowania wnętrza wieży na kolor typu „ Altweiss” - biały kremowy, o) wykonanie podtynkowo wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, i gniazd użytkowych, oświetlenia elewacji w postaci opraw montowanych w poziomie terenu, p) wykonanie bramki zabezpieczającej przed zejściem do piwnicy osób postronnych z wykorzystaniem istniejącego fragmentu balustrady na parterze, q) montaż lunety w otworze attyki elewacji zachodniej, r) montaż kamery na szczycie attyki połączonej z monitorem na parterze, s) montaż oświetleniowych, gablot wiszących na ścianach nowych kondygnacji, t) wykonanie niwelacji terenu przy elewacji wschodniej grysem granitowo- marmurowym, u) montaż drewnianych barier wzdłuż północnej granicy działki w obrębie wieży, v) montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, kosze, siedziska, ławy w) odtworzenie balkonu zewnętrznego piętra w konstrukcji stalowej od strony zachodniej. 3.2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa wykonana przez firmę projektową: „ARCH- URBS” sp. z.o.o.” w skład której wchodzi: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót. 3.3. Uwagi do robót budowlanych. 1/. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz projektem umowy, 2/. Dołączony przedmiar uściśla opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), - kosztorys uproszczony. - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach