Przetargi.pl
"Rewitalizacja skweru A. M. Bocheńskiego – etap I” – WBO 2017, nr 196

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Rewitalizacja skweru A. M. Bocheńskiego – etap I” – WBO 2017, nr 196
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie placu miejskiego Skweru Adolfa Marii Bocheńskiego z budową obiektów małej architektury oraz zielenią, które będzie realizowane w zakresie: 1. Część I: roboty budowlane polegające w szczególności na: a) wykonaniu ciągów pieszych z miału granitowego wraz uzupełnieniem kostki betonowej istniejącego chodnika na styku z projektowanymi ciągami, b) likwidacji istniejącego miejsca upamiętnienia patrona skweru i wykonaniu nowego, c) dostawie i montażu elementów małej architektury, d) wykonaniu złącza kablowego i szafy oświetleniowej w projektowanej obudowie, e) wykonaniu girlandy dekoracyjnej – oświetlenie; 2. Część II: wykonanie prac ogrodniczych polegających w szczególności na: a) dostawie i nasadzeniu materiału roślinnego: rośliny cebulowe, b) założenie trawników dywanowych, 3. Część III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100). 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określają postanowienia SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot trzeci. Szczegółowe informacje dla wykonawców, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów określają postanowienia SIWZ. 3. Szczegółowe informacje dla wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określają postanowienia SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach