Przetargi.pl
Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych i wyposażeniu obiektu po byłej kotłowni w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zakresu obiektu po byłej kotłowni. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad:  wykonaniem kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń;  wykonaniem wielobranżowego projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru i kosztorysu dla projektowanej inwestycji;  sprawowaniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji;  przeprowadzeniem robot budowlanych i zagospodarowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;  wyposażeniem obiektu;  uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenia zakończenie robót budowlanych właściwemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;  przekazaniem zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją budowy; W ramach przebudowy budynku planowane jest m.in.:  demontaż pozostałości wszystkich instalacji wewnętrznych, pozostałości ślusarki okiennej i drzwiowej, elementów stalowych: pomostów technicznych, biegu schodowego, włazów wrzutowych opału pozostawiając obiekt w stanie surowym,  adaptacja budynku;  budowa szybu i montaż dźwigu osobowego,  wykonanie/przebudowa przyłączy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektrycznej, Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku usługowo-użytkowego: 99,00 m2, Powierzchnia użytkowa przebudowanego budynku ok. 248 m2. Zagospodarowanie terenu obejmuje bezpośrednie otoczenia obiektu, w tym chodniki bezpośrednio do niego przylegające i zieleń. Powierzchnia utwardzona (chodniki, place): ok. 46 m2, Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki urządzone): ok. 203 m2. Wyposażenie obiektu w tym m.in.:  meblowe: szafy, regały, stoły, krzesła, sofy itp.  sprzęt audiowizualny,  aneks kuchenny w zabudowę meblową: ciąg szafek kuchennych z blatem, sprzęt AGD. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i wyposażeniu obiektu po byłej kotłowni udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach