Przetargi.pl
Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap II; CZĘŚĆ I: roboty elewacyjne, Część II: roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap II; CZĘŚĆ I: roboty elewacyjne, Część II: roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zakłada wykonanie prac odpowiednio: • CZĘŚĆ I: roboty elewacyjne obejmujące czyszczenie i malowanie elewacji budynków: 1000-lecia 3, 1000-leca 4, 1000-lecia 8, 1000-lecia 9, 1000-lecia 10, Kartuska 11B, remont balkonów w ilości 16 szt. (wymiana wylewki betonowej, izolacji i obróbek blacharskich łącznie z wymianą osłon balkonowych na osłony z blachy powlekanej w ramkach metalowych) w budynku Kartuska 11B; • CZĘŚĆ II: malowanie klatek schodowych: 1000-lecia 3, 1000-leca 4, 1000-lecia 8, 1000-lecia 9, 1000-lecia 10; wykonanie nowej wylewki betonowej na posadzkach w korytarzach piwnicznych w budynkach: 1000-lecia 3, 1000-lecia 9, 1000-lecia 10. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiar robót, które udostępniono na stronie internetowej zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45452000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część I – 6.300 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta), Część II – 2.400 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach