Przetargi.pl
Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” w Zgierzu, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427162854 w. 200, 7143200 , fax. 427 143 203
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427162854 w. 200, 7143200, fax. 427 143 203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umz.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” w Zgierzu, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na wykonaniu rewitalizacji obiektu „Starego Młyna” wraz z adaptacją budynku, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury – Instytucji Kultury Gminy Miasto Zgierz, w tym wykonanie niezbędnych prac związanych z nadaniem nowych funkcji obiektowi, zagospodarowanie terenu wokół inwestycji, kompleksowe wykończenie budynku wewnątrz i na zewnątrz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada wyłonioną w trybie konkursu koncepcję architektoniczną adaptacji i rozbudowy „Starego Młyna” (stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia), co do której posiada pełne prawo do wykorzystywania. Koncepcja ta w zarysie obiektu „Starego Młyna” winna stanowić wyjściowy materiał do projektowania. Zamawiający podkreśla jednak, iż rozbudowa obiektu „Starego Młyna” dotyczyć będzie jedynie dobudowy jednej kondygnacji w technologii uzgodnionej z WKZ i adaptacji nowo powstałych pomieszczeń. Zamawiający rezygnuje natomiast z projektu rozbudowy budynku o kolejną jego część wskazaną w załączonej koncepcji architektonicznej. Przedmiot zamówienia obejmować będzie przebudowę, dobudowę kondygnacji w technologii uzgodnionej z WKZ i adaptację istniejącego obiektu oraz terenu wokół o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 0,03 ha. Lokalizacja inwestycji: 95-100 Zgierz, ul. Długa 41a Działka nr: 524/2 obręb Z-129 A/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz dopełnieniem niezbędnych formalności, warunkujących wykonanie zamówienia w zakresie przebudowy, dobudowy kondygnacji budynku „Starego Młyna” w Zgierzu oraz zagospodarowania terenu wokół: 1. Projekt budowlano wykonawczy w zakresie wymaganym Ustawą Prawo budowlane – 5 egzemplarzy papierowych oraz wersja elektroniczna – 1 egzemplarz w formacie pdf. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna - 1 egzemplarz w formacie pdf. 3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna - 1 egzemplarz w formacie pdf. 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej projektowej wskazującej na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem i treścią uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji o wymiarach nie mniejszych niż. 80 x 120 cm. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. Projekt będzie wykonany w oparciu o przekazaną Wykonawcy koncepcję architektoniczną obiektu, do której Gmina Miasto Zgierz posiada prawo do wykorzystywania i zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji. Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wodno – prawne (jeśli dotyczy). B/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót: Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, przebudową istniejącego obiektu i dobudową kondygnacji, robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz niezbędnych instalacji wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obiektu zabudowa uzyska nowe funkcje – siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowanie terenu wokół. W skład robót budowlanych wchodzą w szczególności: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - roboty budowlane w zakresie konstrukcji, - roboty budowlane w zakresie dobudowy jednej kondygnacji budynku w technologii uzgodnionej z WKZ, - montaż windy, dostosowanie klatki schodowej do osób niepełnosprawnych, - kompleksowa przebudowa obiektu „Starego Młyna” według standardów określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, - dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury wewnątrz budynku zgodnie z ich przeznaczeniem w stanie tzw. „pod klucz”, - zagospodarowanie terenu wokół obiektu (ogródek jordanowski – plac zabaw, patio, miejsca postojowe, mała architektura, zieleń uzupełniająca, 2 szt. bram drewnianych, murek przy bramie wjazdowej) zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, - oświetlenie i monitoring terenu. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury wewnątrz budynku: Zamawiający zastrzega, iż wewnątrz budynku mieścić się będą następujące pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury: 1. Studio nagraniowe – sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 25 m2, wydzielone pomieszczenie z okienkiem, z zastrzeżeniem, iż nie może być na planie kwadratu; 2. Reżyserka - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 20 m2. Pomieszczenie może zostać połączone ze studiem nagraniowym, przystosowane akustycznie; 3. Magazyn sprzętu muzycznego i oświetleniowego - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 20 m2; 4. Sala plastyczna - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 45 m2, sala z dostępem do wody i światła dziennego, wydzielona przestrzeń do zabaw z dziećmi, płytki położone na ścianie; 5. Sala audiowizualna połączona z salą konferencyjną - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 20 m2; 6. Pomieszczenia administracyjne (gabinet, sekretariat) - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 25 m2; 7. Galeria i magazyn - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 90 m2; 8. Sale baletowe – dwie sale obok siebie, jedna większa na ok. 90 m2, druga mniejsza 30 m2 – dostosowane oświetlenie do tego typu pomieszczeń, siła wraz z trawersami; 9. Pracownia fotograficzna i graficzna - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 25 m2, wydzielone pomieszczenie na ciemnie; 10. Sala widowiskowa - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 200 m2. Sala zlokalizowana na dwóch kondygnacjach – parter i I piętro. Przy sali widowiskowej zamontowane duże drzwi/ brama wejściowa (z możliwością wyjścia na zewnątrz budynku), by można było wnieść przez nią duży sprzęt. Przygotowanie pod scenę typu teleskopowego o powierzchni min. 40 m2. Przed sceną zapewniona przestrzeń dla osób niepełnosprawnych; 11. Sala prób - sugerowana powierzchnia pomieszczenia ok. 40 m2, połączona z magazynem sprzętu muzycznego i oświetleniowego; 12. Kostiumeria - sugerowana powierzchnia pomieszczenia min. 45 m2; 13. Foyer z zagwarantowanym miejscem, w którym staną stoliki dla gości 14. Pokój instruktorów dla 5 osób 15. Pomieszczenia socjalne – toalety ogólnodostępne, sanitariaty dla personelu, magazyny, pomieszczenia techniczne 16. Garderoba 17. Szatnia Pomieszczenia w przypadku których Zamawiający nie zasugerował planowanej powierzchni należy dostosować do pozostałej wielkości użytkowej budynku „Starego Młyna”, zgodnie z projektem zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Pomieszczenia winny zostać wykończone w stanie tzw. „pod klucz”, zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca powinien mieć na uwadze charakter pomieszczeń i późniejszy sposób ich wykorzystywania. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykończenia pomieszczeń i dostosowania ich zgodnie z przeznaczeniem wskazane zostały w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Inwentaryzacja stanu budynku – zrzuty budynku w czasie jego funkcjonowania stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje: 1. Wykonanie ogródka jordanowskiego – placu zabaw wraz z miejscem integracji społecznej w lokalizacji wskazanej w Załączniku nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia: a) Ogródek jordanowski zaprojektowany zostanie w naturalnym stylu, aby użytkownicy mogli pozostać w kontakcie z przyrodą. Wykorzystywać będzie naturalne ukształtowanie terenu i architekturę krajobrazu. b) Plac zabaw powinien rozwijać takie umiejętności jak zręczność, funkcje motoryczne, wyobraźnia użytkowników. Winien być wykonany z wysokiej jakości materiałów naturalnych, głównie drewnianych, odpornych na warunki atmosferyczne. c) Ogródek jordanowski posiadać będzie naturalne, trawiaste podłoże, możliwa do zastosowania trawa z rolki. d) Planowana powierzchnia ogródka jordanowskiego to ok. 300 m2. e) Przewiduje się rozmieszczenie ok. 14 elementów zabawowych zaprojektowanych w naturalnym stylu (jak najwięcej elementów połączonych w całość), m.in.: - górki trawiaste/ wzniesienia (np. 3 - jedna większa, dwie mniejsze) na których zostaną rozmieszczone poniższe elementy typu drabinki, kładka, zjeżdżalnia. Górki należy pokryć trawą ułożoną z rolki, - zjeżdżalnia 2 szt. – zlokalizowana we wschodniej części placu zabaw na jednej z wykonanych górek/wzniesień. Z jednej strony wzniesienia należy umieścić 2 metalowe ślizgi do zjeżdżalni ze stali nierdzewnej. W sąsiedztwie zjeżdżalni należy umieścić 2 szt. liny zlokalizowane na zboczu umożliwiające wdrapanie się na szczyt wzniesienia i korzystanie z urządzeń. Liny muszą być wyposażone w gumowe elementy ułatwiające wspinaczkę. Wysokość wzniesienia ok. 1, 5 m. - drabinki drewniane – 2 szt. zlokalizowane na górce trawiastej - naturalny element ścieżki zdrowia typu slalom, - naturalny element ścieżki zdrowia typu równoważnia, - tunel zabawowy wydrążony w jednej z górek trawiastych, - ruchomy mostek linowy, -urządzenie drewniane typu chomik – Młyńskie koło. f) Z uwagi na niewielki obszar placu zabaw Zamawiający zastrzega, by jak najwięcej elementów zabawowych zostało połączonych w całość, np. jedna górka trawiasta, w której zostanie wydrążony tunel, na której po obu stronach zostaną zamontowane drabinki do wspinania, druga górka trawiasta ze zjeżdżalnią i linami etc. g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych elementów zabawowych o podobnych funkcjach i właściwościach. Konkretny rodzaj urządzeń zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie projektowania placu zabaw. h) Zamawiający zastrzega, by pomiędzy sąsiadującymi elementami pozostawione były tzw. strefy bezpieczeństwa. Nawierzchnia bezpieczna powinna powstać np. ze zrębek drewnianych, której grubość warstwy powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku indywidualnego dla każdego urządzenia. Zrębki należy wyłożyć na warstwie odsączającej z kruszywa kamiennego. i) Należy zabezpieczyć plac zabaw przed niepożądanym wejściem na niego ludzi i zwierząt poprzez zastosowanie ogrodzenia stylistycznie pasującego do charakteru ogródka. Wysokość ogrodzenia min. 105 cm, długość ok. 70 mb. Kolorystyka RAL ogrodzenia i jego forma do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. Słupki z pręta wygięte w kształt odwróconej litery U. Posadowienie ogrodzenia w podłożu za pośrednictwem prefabrykatów betonowych lub poprzez zabetonowanie w gruncie. Ogrodzenie nie może posiadać żadnych niebezpiecznych, wystających elementów. W ogrodzeniu przewiduje się 2 furtki samozamykające w formie klasycznej. j) w strefie zabaw należy zaprojektować elementy małej architektury takie jak ławki z oparciem (4 szt.) i kosze na śmieci (2 szt. o pojemności ok. 70 l). Zamawiający dopuszcza na terenie placu zabaw montaż dziecięcych koszy na śmieci, np. w postaci zwierząt, które kolorem i przyjaznym wyglądem zachęcać będą dzieci do wyrzucania śmieci. Ławki z kolei należy dobrać w ten sposób, by stylistyką pasowały do pozostałych elementów tworzących zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni. k) Na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazująca, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych, oznaczenia o zakazie palenia, wprowadzania psów itp. l) Wszystkie urządzenia znajdujące się na placu zabaw winny być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać odpowiednią certyfikację i przestrzegać stosownych norm i rozporządzeń. 2. Na terenie obok placu zabaw zostanie zorganizowana przestrzeń wypoczynkowa, miejsce integracji umożliwiające jednocześnie rodzicom obserwację bawiących się dzieci i udział w organizowanych na terenie imprezach. Będzie to przestrzeń pusta, wielofunkcyjna do działań zorganizowanych (warsztatów, festynów rodzinnych). Przestrzeń posiadać będzie naturalne, trawiaste podłoże wokół którego znajdować się będzie mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci. Przygotowanie podłoża pod trawnik: Wykonanie trawnika z siewu w części do działań zorganizowanych- około 1000 m2. Najlepszym terminem siewu jest przełom marca, kwietnia i maja oraz wrzesień i październik. Warstwa powierzchniowa na teren pod trawnik powinna być uprawiona na głębokość 25 cm. Z terenu należy usunąć wszystkie kamienie i grudy ziemi oraz niepożądane materiały. Kolejną czynnością jest wykonanie warstwy urodzajnej o grubości 5 cm. Warstwa ta powinna składać się z ziemi urodzajnej na bazie materiałów organicznych o pH ok. 6,5 -7. Wałowanie podłoża za pomocą walców wypełnionych wodą lub piaskiem. Teren przeznaczony pod trawnik powinien być tak przygotowany, aby nie stagnowała na nim woda - w tym celu należy wykonać odpowiednie spadki. Należy uwzględnić wykonanie zabezpieczenia przeciw kretom, w postaci specjalnej siatki umieszczane na głębokości 10 cm pod trawnikiem. Przed siewem należy lekko wzruszyć warstwę gleby, rozbijając przy tym grudki. Nasiona wysiewać na glebę wilgotną, ale nie mokrą (nasiona nie mogą przylepić się do grudek ziemi). Nasiona można siać ręcznie lub za pomocą siewnika, stosując metodę krzyżową pojedynczą. Po siewie nasiona trzeba przykryć 0,5 –1 cm warstwą ziemi, następnie delikatnie zagrabić, a na koniec zwałować lekkim walcem. W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi 30 g/m2. Przy placu zabaw i w miejscu integracji społecznej po południowej stronie terenu znajduje się mur graniczny. Ze względu na swoją wysokość (ok. 5 m), staje się tłem dla całego założenia. Na murze przewidziano powstanie muralu historycznego, jednakże w ramach odrębnego postępowania. Prace związane z murem granicznym nie należą do zakresu prac w ramach niniejszego postępowania. 3. Wykonanie miejsc postojowych - przewiduje się wykonanie miejsc postojowych w ilości zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych zgodnie z lokalizacją przedstawioną w Załączniku nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Miejsca postojowe wykonane zostaną w części z kostki betonowej oraz z kamienia polnego, nawiązując do miejsc postojowych już istniejących wokół budynku „Starego Młyna”. 4. Patio – w obrębie obejścia budynku, przy frontowej jego części planuje się zagospodarowanie terenu typu patio tak, by część imprez miejskich mogła odbywać się na świeżym powietrzu. Patio winno posiadać zadaszenie stałe, przezroczyste, przepuszczające światło wykonane ze szkła lub innego charakterystycznego dla tego typu miejsc materiału trwałego, dobrego jakościowo, zaproponowanego przez Wykonawcę. Winno ono zostać zabezpieczone przed działaniem wody i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca powinien zaprojektować również logo MOK, które zostanie przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5. Mała architektura - wokół rosnących 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna w miejscu wielofunkcyjnej przestrzeni integracyjnej należy wykonać ławkę okrągłą z deski litej z drewna robinii akacjowej o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo, kolorystyka RAL do uzgodnienia z Zamawiającym. Ponadto wokół terenu „Starego Młyna” należy zastosować ławki z oparciami i z podłokietnikami w ilości 4 szt. oraz 4 szt. koszy na śmieci o pojemności 40 l, by pasowały stylistyką do pozostałych elementów tworzących zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni. Kolorystyka i model małej architektury do ustalenia i akceptacji Zamawiającego i WKZ. 6. Zieleń uzupełniająca – przedmiotowa działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który wskazuje na brak możliwości wykonania nasadzeń zieleni wysokiej. Koncepcja założenia zieleni winna przyjąć więc naturalistyczny układ zieleni, stworzony z grup krzewów, bylin i traw ozdobnych o nieregularnych, miękkich kształtach, stanowiących uzupełnienie trawników np. tawuła, hortensja, krzewuszka, lilak, miskant, rozplenica. Natomiast regularne rabaty roślinne otoczone strzyżonymi obwódkami z krzewów liściastych, jak np. irga błyszcząca, tawuła japońska lub grab pospolity w formie żywopłotu należy zastosować jako wykończenie trawników. W okolicach placu zabaw należy zastosować krzewy pozbawione trujących właściwości i elementów kolczastych. Wymagania dotyczące roślin: Wszystkie rośliny z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Rośliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Bryła korzeniowa powinna być dobrze rozwinięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Rośliny powinny mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić. Propozycja zieleni uzupełniającej, po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji, musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, w porozumieniu z WKZ. 7. Oświetlenie - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej latarnie parkowe wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zapewniające oświetlenie obszaru, a w szczególności głównych atrakcji znajdujących się na terenie, m.in. plac zabaw i miejsce przy murze granicznym. Zamówienie obejmuje przyłączenie, zasilanie i montaż latarni parkowych z oprawą oświetleniową, których dokładna liczba oraz lokalizacja zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem projektu budowlano wykonawczego. Latarnie powinny nawiązywać wyglądem do istniejących latarni stylizowanych, znajdujących się na terenie wokół „Starego Młyna”. Kolorystyka latarni i ich dokładny wygląd zostaną omówione i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie wykonania projektu. Przedmiot zamówienia obejmować będzie ponadto przeniesienie widocznych przy budynku skrzynek ze złączami w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 8. Monitoring - wykonanie sieci światłowodu, łączącego ze sobą kamery monitoringu już istniejącego oraz pozwalającej na podłączenie sieci do istniejącego Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A. Sieć światłowodowa umiejscowiona będzie w zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej ewentualnie na słupach energetycznych lub oświetleniowych. Zapis obrazu (archiwizacja) zdarzeń na serwerach Straży Miejskiej w Zgierzu przez okres minimum 30 dni. W budynku „Starego Młyna” światłowody należy zakończyć patch panelem światłowodowym oraz poszczególne włókna z patch panelu podłączyć za pomocą patchcordów światłowodowych do transceiverów jednomodowych, otrzymane sygnały Ethernet/LAN będzie można wpiąć do dostarczonego switcha z pkt. 16 (przepustowość sieci co najmniej 100 Mb/s). Switch należy podpiąć do miejskiej sieci LAN za pomocą światłowodu. W tym celu należy poprowadzić światłowód od budynku „Starego Młyna” do mufy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Narutowicza. Dalsza część traktu będzie zrealizowana na infrastrukturze Zamawiającego. Kamery należy podłączyć do systemu BVMS Bosch wersja 5.5 (Build 5.5.5.25). W tym systemie potrzebne są licencje do rejestracji obrazów z kamer, które należy również dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości zamontowanych kamer. Ponadto każdy z Punktów Kamerowych (niezależnie od typu kamer) powinien być wyposażony w skrzynkę (szafkę) odporną na warunki atmosferyczne do której należy doprowadzić sieć światłowodową oraz napięcie elektryczne do zasilania kamer ewentualnie transceiverów jednomodowych w przypadku zastosowania kamer bez modułów do obsługi sieci światłowodowej. W szafce należy też zainstalować stosowne zabezpieczenia przepięciowe, zainstalować zabezpieczenia przeciw wyładowaniom elektrycznym (wykonać instalację uziemiającą itp.) oraz zainstalować UPS-a pozwalającego na pracę wszystkich zamontowanych urządzeń w skrzynce i kamer prze co najmniej 30 minut. W przypadku Punktu Kamerowego składającego się z więcej niż jednej kamery należy pamiętać, by każda z kamer była podłączona do swojej pary włókien światłowodowych, nie dopuszcza się zastosowania urządzeń aktywnych typu switch cele agregacji strumieni danych z poszczególnych kamer i dalszej dystrybucji sygnału jedną parą włókien światłowodowych. Skrzynka musi być dodatkowo wyposażona w czujnik otwarcia szafki oraz czujnik zaniku zasilania, a sygnały z tych czujników muszą być przesyłane drogą cyfrową do systemu BVMS Bosch wersja 5.5. W przypadku zastosowania kamer obrotowych należy je zaprogramować w systemie BVMS Bosch wersja 5.5 tak, by w chwili wystąpienia alarmu otwarcia którejś z szafek kamery obrotowe kierowały swoje obiektywy na tą szafkę. Przykładowe wyposażenie i podłączenie urządzeń w szafkach w punktach kamerowych obrazuje Załącznik nr 7 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Schematy_Punkty_Kamerowe. Zamawiający przedstawia również propozycje zamontowania kamer stałopozycyjnych w terenie i wskazuje na rozmieszczenie istniejącej już na terenie „Starego Młyna” kamery obrotowej (Załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia). 9. Brama wjazdowa – przewiduje się wykonanie i montaż 2 szt. drewnianych bram wjazdowych nawiązujących stylistyką do bramy przemysłowej usytuowanej w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. Wokół głównej bramy wjazdowej należy ponadto postawić murek, który stylistyką i wyglądem nawiązywać będzie również do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Lokalizację inwestycji wokół budynku „Starego Młyna” wskazuje Załącznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. C/Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: - koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów, - koszty zabezpieczenia prowadzonych robót, - koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych; - koszty usunięcia drzew; - inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji. 3. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty pod zaplecze budowy teren. 4. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym. 5. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego. Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania. Załączniki do opisu: 1. Program funkcjonalno – użytkowy dla projektu: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” 2. Koncepcja architektoniczna adaptacji i rozbudowy budynku „Starego Młyna” w Zgierzu 3. Wytyczne od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.12.2015 r. i 23.06.2015 r. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku „Starego Młyna”. 5. Lokalizacja inwestycji wokół budynku „Starego Młyna”. 6. Inwentaryzacja stanu istniejącego – rzuty budynku 7. Schematy_Punkty_Kamerowe 8. Propozycja zamontowania kamer stałopozycyjnych UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - roboty ogólnobudowlane - roboty elektryczne - roboty wod - kan
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 50.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach