Przetargi.pl
„Rewitalizacja miasta Paczków” – Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej.

Gmina Paczków ogłasza przetarg

 • Adres: 48370 Paczków, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 316 791 , fax. 775 449 004
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
  Rynek 1
  48370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 774 316 791, fax. 775 449 004
  REGON: 52937353321
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja miasta Paczków” – Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania budynku szkoły przy ulicy Kościelnej polegającego na utworzeniu Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej; utworzeniu Centrum Integracji Społecznej; utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osoby niepełnosprawnej psychicznie; utworzeniu mieszkań chronionych/wspieranych. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera m.in. wykonanie dokumentacji projektowej tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na realizację n/w zadań: 1) dostosowanie parteru budynku na sale rehabilitacyjne, pokoje, jadalnie z zapleczem kuchennym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne (kotłownia), pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej) 2) dostosowanie I piętra na mieszkania chronione/wspierane, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pralnie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale warsztatowe, sale TV, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej) 3) dostosowanie II piętra na pomieszczenia administracyjne, sale warsztatowe, sale rehabilitacyjne, sale sensoryczne, sale warsztatowe, pomieszczenia do nauki, jadalnie, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej) Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zadanie (z wyłączeniem dostosowanie I piętra na mieszkania chronione/wspierane) otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 –Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, nr umowy RPOP.10.02.00-16-0034/17-00. Zakres prac objętych dostosowaniem I piętra na mieszkania chronione/wspierane planowany jest do dofinansowania w ramach Projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać osobno zakres realizacji z jednoznacznym podziałem finansowym i wykonawczym na oba Projekty. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności częściowych (nie częściej niż raz na kwartał) wynagrodzenia proporcjonalnie do rzeczowego zaangażowania wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych względem całości robót objętych umową. Płatność za dostosowanie I piętra na mieszkania chronione/wspierane nastąpi po wykonaniu całości robót z tym związanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 5. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej). 2.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a)W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b)W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach