Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T w miejscowości Piórków od km 0+600 do km 1+000 3.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+600 do km 1+750 4. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 0+875 5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000004T w miejscowości Wszachów od km 0+000 do km 0+850

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-552 Baćkowice, Baćkowice 84
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 868 62 04 , fax. 15 868 62 04
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baćkowice
  Baćkowice 84 84
  27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 868 62 04, fax. 15 868 62 04
  REGON: 83040981500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.backowice-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T w miejscowości Piórków od km 0+600 do km 1+000 3.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+600 do km 1+750 4. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 0+875 5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000004T w miejscowości Wszachów od km 0+000 do km 0+850
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T w miejscowości Piórków od km 0+600 do km 1+000 3.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+600 do km 1+750 4. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 0+875 5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000004T w miejscowości Wszachów od km 0+000 do km 0+850
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.backowice-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach