Przetargi.pl
Remonty istniejących pomieszczeń w budynku C DPS Piłka – Zamyślin,oddział Piłka

Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, Zamyślin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957173194
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin
  Zamyślin 2a
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957173194
  REGON: 63982118500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspilka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty istniejących pomieszczeń w budynku C DPS Piłka – Zamyślin,oddział Piłka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu prac w istniejących pomieszczeniach w bud. C w O/Piłka: zadanie a) - remont korytarza – komunikacji w bud. C O/Piłka w DPS Piłka - Zamyślin W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace w pomieszczeniach nr 16,18 i 5 wg mapki sytuacyjnej: przygotowanie istniejących posadzek do wymiany na nowe (zerwanie płytek i okładzin z podłogi), ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikami, przygotowanie ścian do remontu (zeskrobanie i zmycie starej farby), poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, ułożenie tynku żywicznego – lamperia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) kosztorys ofertowy zadanie b) - remont mieszkania nr 2 w bud. C O/Piłka w DPS Piłka - Zamyślin W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace w pomieszczeniach ( wg mapki sytuacyjnej) nr 17 – korytarzyk: rozebranie istniejącej posadzki, zerwanie tapet na ścianach, zeskrobanie i zmycie starej farby,ułożenie płytek podłogowych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, ułożenie tynku żywicznego – lamperia,odmalowanie tablicy rozdzielczej, wymiana stolarki drzwiowej nr 25 – kuchenka: demontaż istniejącej armatury, zerwanie płytek ściennych i podłogowych oraz tapet, zeskrobanie i zmycie starej farby,ułożenie płytek podłogowych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, położenie płytek ściennych, montaż armatury i odmalowanie grzejników nr 26,24,19 - pokoje: demontaż drzwi oraz czujek p/poż,zerwanie istniejących podłóg panelowych, zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet, ułożenie płytek podłogowych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana stolarki drzwiowej, odmalowanie grzejników nr 23 - korytarzyk: demontaż czujek p/poż,zerwanie istniejących podłóg posadzkowych, zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet, ułożenie płytek podłogowych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, ułożenie tynku żywicznego – lamperia, odmalowanie grzejników nr 22,21 – WC: demontaż istniejącej armatury łazienkowej, zerwanie płytek ściennych i podłogowych, zeskrobanie i zmycie starej farby, ułożenie płytek podłogowych i ściennych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż wentylatorów oraz nowej armatury sanitarnej nr 20 – łazienka: demontaż istniejącej armatury łazienkowej, zerwanie płytek ściennych i podłogowych, zeskrobanie i zmycie starej farby, ułożenie płytek podłogowych i ściennych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż wentylatorów oraz nowej armatury sanitarnej, odmalowanie grzejnika Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) kosztorys ofertowy zadanie c) - remont mieszkania nr 3 w bud. C O/Piłka w DPS Piłka - Zamyślin W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace w pomieszczeniach ( wg mapki sytuacyjnej) nr 9 – pokój: demontaż drzwi oraz czujek p/poż,zerwanie istniejących podłóg panelowych, zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet, ułożenie płytek podłogowych,poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana grzejników nr 7 – kuchenka: demontaż istniejącej armatury oraz czujek p/poż, zerwanie płytek ściennych i wykładziny podłogowej oraz kasetonów sufitowych, położenie płyt gipsowo-kartonowych, zeskrobanie i zmycie starej farby,ułożenie płytek podłogowych, poszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, położenie płytek ściennych, montaż nowej armatury nr 8 – łazienka: demontaż istniejącej armatury łazienkowej, zerwanie płytek ściennych i posadzki z płytek, zeskrobanie i zmycie starej farby, położenie płyt gipsowo-kartonowych, ułożenie płytek podłogowych i ściennych,poszpachlowanie i malowanie sufitu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż wentylatorów oraz nowej armatury sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) kosztorys ofertowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach