Przetargi.pl
Remonty i utrzymanie dróg gminnych w roku 2011 - Etap II

Urząd Gminy Karniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-425 Karniewo, ul. Pułtuska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6911013 , fax. 029 6911073
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Karniewo
  ul. Pułtuska 3 3
  06-425 Karniewo, woj. mazowieckie
  tel. 029 6911013, fax. 029 6911073
  REGON: 00053627800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty i utrzymanie dróg gminnych w roku 2011 - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg gminnych. Transport kruszywa (żwir) na wskazane przez Urząd Gminy odcinki remontowanych dróg w ilości ok. 320 m3, Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg Gminnych wskazanych przez Urząd Gminy Karniewo w ilości 800 m2, Wykaszanie trawy i krzewów 30 r/h, Transport wraz z rozplantowaniem ziemi na wskazane przez Urząd Gminy Karniewo odcinki w ilości ok. 35 m3. - Remont dróg. W ramach remontów będą wykonywane odnowy zapobiegawcze. W ofercie należy podać cenę 1 m ? dostarczonego kruszywa (żwir) który obejmuje: wartość materiału, załadunek, transport oraz wyprofilowanie nawiezionego materiału umożliwiający przejazd. użytkownikom drogi ( wskazane uwałowanie świeżego nasypu). Za jakość kruszywa odpowiedzialny jest wykonawca. - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Karniewo - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych należy wykonać emulsją i mieszanką grysową (3-5 cm ). W ofercie należy podać cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie 1 m2 nawierzchni. - Wykaszanie trawy i drobnych krzewów. Należy podać cenę 1 r/g pracy wykaszarki. - Transport wraz z rozplantowaniem ziemi na wskazane przez Urząd Gminy Karniewo odcinki. W ofercie należy podać cenę 1m3 dostarczonej ziemi która obejmuje : wartość materiału, załadunek, transport oraz rozplantowanie ziemi na wskazane odcinki. Za jakość kruszywa odpowiedzialny jest wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach