Przetargi.pl
REMONTY I NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC W 2019 R.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Myczkowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3672421, 3672480 , fax. 943 670 292
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec
  Myczkowskiego 2
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3672421, 3672480, fax. 943 670 292
  REGON: 33004435800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_zlocieniec/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONTY I NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC W 2019 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONTY I NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC W 2019 R. Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA CZĘŚCIOWE. Zakres zamówienia został podzielony na następujące zadania częściowe: 1. Zadanie nr 1: Remont drogi leśnej pożarowej nr 7 w leśnictwie Wierzchowo o dł. 2,45 km polegający na remoncie nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym. Zakres robót budowlanych w ramach zadania nr 1: 1/ Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem mechanicznym na wybojach o głębokości do 10 cm – 83 m2, 2/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV – 4.743,5 m2, 3/ Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm – 4.038 m2, 4/ Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie gruntu o grubości 10cm – 329 m2, 5/ Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie gruntu o grubości 10cm - z rozgarnięciem w miejscu – 40 m2, 6/ Uzupełnienie poboczy pospółką wykonywane ręcznie - 40,7 m3, 7/ Zagęszczenie poboczy ubijakami mechanicznymi- 40,7 m3. 2. Zadanie nr 2: Naprawa drogi leśnej nr 121 w leśnictwie Złocieniec o dł. 4,58 km. Zakres robót budowlanych w ramach zadania nr 2: 1/ Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi - ścinka skarp - 178,7 m3, 2/ Rozgarnięcie gruntu ze skarp po terenie - 178,7 m3, 3/ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - kopanie rowów - 61,8 m3, 4/ Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi drogi -61,8 m3, 5/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, - materiał na nasyp - uzupełnienie zaniżeń w jezdni -306,9 m3, 6/ Przewóz samochodem samowyładowczym materiałów sypkich na odległość do 18 km - 521,7 t, 7/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II - 306,9 m3, 8/ Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV - 306,9 m3, 9/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 6.657 m2, 10/ Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- 2.733 m2, 11/ Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych , wyrównanie i zagęszczenie - 2 732,6 m2. 3. Zadanie nr 3: Naprawa drogi leśnej w oddz. nr 442 w leśnictwie Wierzchowo o dł. 0,19 km. Zakres robót budowlanych w ramach zadania nr 3: 1/ Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi w gruncie kategorii I-II - 38,7 m3, 2/ Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - 420 m2, 3/ Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm- 420 m2, 4/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - 720 m2, 5/ Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm- 480 m2, 6/ Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych , wyrównanie i zagęszczenie - 255 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na trzy zadania w kwocie 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w tym wadium na poszczególne zadania wynosi: - zadanie nr 1 – 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100), - zadanie nr 2 – 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych 00/100), - zadanie nr 3 – 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę wadium. 5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji musi zawierać klauzulę, że wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich (chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BNP Paribas O/Szczecinek nr konta 19 2030 0045 1110 0000 0033 0630 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „REMONTY I NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC W 2019 R. Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA CZĘŚCIOWE – zadanie nr … ”. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisem art. 46 PZP. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach