Przetargi.pl
Remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2015 roku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres remontu cząstkowego: a) Wyremontowanie szczelin w nawierzchni bitumicznej wg. tzw. metody kombinowanej, tzn. frezowanie pęknięcia , wypełnienie szczeliny gorącą zalewą z gorącym kruszywem 5/8 oraz ułożenie nad nią pasa uszczelniającego o szerokości 6,8,10 cm (w zależności od stopnia zdegradowania szczeliny). Pas uszczelniający nad szczelina musi być uszorstniony. b) Szacunkowy zakres ilościowy przedstawia się następująco: - Wyremontowanie szczelin o szerokości do 5 cm włącznie - 1430 mb - Dodatek za zwiększenie szerokości szczeliny o 1 cm ponad 5 cm - 770 mb. Podane zakresy ilościowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania. Cena oferty jest ceną kosztorysową. 2. Zaleca się, aby wykonawca (oferent) zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 3. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 4. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy OC
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach