Przetargi.pl
Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21867/roboty_budowlane.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu. 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT: Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu. Ogólny zakres robót obejmuje: 1) Klatka „A” - Wykonanie rozbiórek : posadzek, okładzin stopni wraz z cokołami, sufitu podwieszanego z płyt gk - demontaż drzwi, witryny wejściowej, drzwi zewnętrznych, naświetli - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wykonanie i montaż witryny wiatrołapu - wykonanie i montaż witryn pomiędzy holem a portiernią pomiędzy portiernią a wiatrołapem w systemie bezramowym - wykonanie i montaż parapetu lady podawczej portierni - wykonanie i montaż ławki z giętego klejonego drewna - remont pomieszczenia WC na parterze holu - oczyszczenie, wyrównanie, naprawa spękań (klamrowanie) i ubytków oraz przygotowanie podłoża, wykonanie posadzek oraz okładzin schodów oraz ułożenie wycieraczki systemowej gumowo-filcowej z listwami wykańczającymi mosiężnymi, - wykonanie ścianki i drzwi przesuwnych do pomieszczenia bagażowni, - oczyszczenie i impregnacja istniejących schodów granitowych - wykonanie nowej bramy wjazdowej z furtką - wykonanie prac malarskich; 2) Segmenty mieszkalne w klatce „B” - rozbiórka istniejących ścian działowych, posadzek, okładzin ściennych, wewnętrznej stolarki drzwiowej, - przebudowa progu w drzwiach wejściowych do modułu na parterze zapewniając wjazd osoby niepełnosprawnej - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy z płyty gk - oczyszczenie z warstw farby wszystkich ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków tynku, naprawy, wykonanie gładzi z osadzeniem narożników i malowanie wszystkich powierzchni ścian i sufitów, w korytarzu na poddaszu farba zabezpieczona lakierem bezbarwnym, - licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - oczyszczenie istniejących drewnianych parapetów okiennych, impregnacja i ponowne malowanie farbą matową na kolor istniejącej stolarki - oczyszczenie, przygotowanie, naprawa spękań (klamrowanie) i ubytków, wyrównanie podłoża, ułożenie posadzek z paneli winylowych z listwami przyściennymi, płytek gresowych z cokolikami - montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - montaż we wszystkich oknach drewnianych nawietrzaków ciśnieniowych (w pokojach) i higrosterowalnych (sanitariaty i kuchnie) z frezowaniem otworów, - oczyszczenie istniejących płytek gresowych, uzupełnienie fug i ubytków posadzki korytarza wspólnego na poziomie poddasza, - impregnacja bio i ogniochronna więźby dachowej, - w części mieszkalnej na poddaszu wymiana obudowy: sufitów, połaci dachowych, ścianek kolankowych i ścianek działowych na spełniająca obowiązujące wymagania w zakresie ochrony pożarowej budynków, - wymiana drzwi wejściowych z korytarza na poddaszu do pomieszczeń na spełniające obowiązujące wymagania w zakresie ochrony pożarowej budynków wraz dostosowaniem otworów drzwiowych oraz drzwi wejściowych z klatki na poddasze - wymiana okienek połaciowych na poddaszu (WC, kuchnia) i odtworzeniem zabudów, - czyszczenie i udrażnianie zagruzowanych przewodów kominowych z wykonaniem powykonawczego przeglądu potwierdzonego protokołem z badań. 3) Prace zewnętrzne przy klatce „B” - rozbiórka chodnika w zakresie wskazanym na rzucie przyziemia, - wykonanie nowej nawierzchni z płyt granitowych - likwidacja progu w drzwiach do modułu 012 na parterze z dostosowaniem drzwi wejściowych, - wykonanie podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, - naprawy tynków stropów po wymianie instalacji oświetlenia z malowanie sufitów galerii i podestów i biegów klatki schodowej. 4) Instalacje sanitarne : Klatka „A” i „B” - wymiana instalacji wod. –kan. wraz z wyposażeniem - wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami - likwidacja instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę - wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji - wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych klatki B i kuchni z uzyskaniem pozwolenia na budowę 5) Instalacje elektryczne : a) Klatka „A” : ● Demontaże ● Przeniesienie pod tynk istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i ppoż. wraz z odtworzeniem tynków i malowaniem całych płaszczyzn ścian w obszarach nieujętych w br. budowlanej. ● Instalacja połączeń wyrównawczych ● Wymiana istniejących łączników i gniazdek z obwodów niepodlegających demontażowi ● Dostosowanie istniejących systemów ppoż. do obowiązujących wymogów w zakresie stosowanych materiałów charakteryzujących się odpowiednią ognioodpornością (przewody, trasy, korytka, obudowy) ● WLZ do rozdzielnicy głównej ● Instalacja oświetlenia podstawowego ● Wykonanie i montaż na indywidualne zamówienie neonu z napisem „Labirynt” ● Oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne (żyrandol typu “Pająk”, podświetlenie balustrady, podświetlenie tablic informacyjnych) ● Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ● Wymiana rozdzielnicy głównej ● Zmiana lokalizacji Rejestratora Czasu Pracy (RCP) ● System przyzywowy przy bramie wjazdowej – wideodomofon ● Monitoring bramy wjazdowej ● System automatycznego otwierania bramy ● Wymiana rozdzielnicy TP1/A b) Klatka “B” ● Demontaże ● Przeniesienie pod tynk istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i ppoż. wraz z odtworzeniem tynków i malowaniem całych płaszczyzn ścian w obszarach nieujętych w br. budowlanej. ● Instalacja połączeń wyrównawczych ● Dostosowanie istniejących systemów ppoż. do obowiązujących wymogów w zakresie stosowanych materiałów charakteryzujących się odpowiednią ognioodpornością (przewody, trasy, korytka, obudowy) ● Instalacja oświetlenia podstawowego ● Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ● Instalacja gniazd i odbiorników zainstalowanych na stałe ● Dostawa i montaż okapu kuchennego zdalnie sterowanego (pilot) ● Wykonanie rozdzielnicy TP1/B ● Dostawa i montaż okapów kuchennych ● Wykonanie Rozdzielnicy TP2/B 6) Dokumentacja projektowa : Opracowanie dokumentacji projektowej (ekspertyzy, inwentaryzacje, projekt budowlany i wykonawcze wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) z wykonaniem robót budowlanych dla wentylacji z łazienek i kuchni oraz dostosowania do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony ppoż. poddasza w klatce „B”, zaprojektowania i wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w klatce “A” i “B”, dostosowania do obowiązujących przepisów instalacji ppoż. oraz dokumentacji dla rozbiórki instalacji gazu w klatce „B” na terenie DS Labirynt. UWAGA! Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, na terenie użytkowanym przez pracowników i studentów oraz w sąsiedztwie czynnych obiektów UPWr i budynków. Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 44 000 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 42, poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późniejszymi zmianami). 3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem: Wadium przetargowe R0AP0000.271.3.2020 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu nie może być wnoszone gotówką do kasy banku lub kasy zamawiającego. Wadium wniesione w ten sposób skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b PZP. 6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7.Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej –dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz –oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie umieszczonej w kopercie zwierającej ofertę, a jego kopia w ofercie. 8. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Tabela zbiorczego zestawienia cen (zał. nr 1a do SIWZ), c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy na formularzu oferty, Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik 3 do SIWZ; jeśli dotyczy), e) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3. f) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale - (wzór stanowi załącznik 3a do SIWZ), g) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty. h) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw, usług, robót budowlanych (jeśli dotyczy), j) Kopia dowodu wniesienia wadium 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 13. Forma dokumentów: 1) W oryginale należy złożyć: • formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ • Tabela zbiorczego zestawienia cen (zał. nr 1a do SIWZ), oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ, • zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.4 SIWZ, • ewentualne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona). 2) Dokumenty, jakie Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie Zamawiającego, • wykaz robót wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego, • wykaz osób składany na wezwanie Zamawiającego, • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa: • oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej • zobowiązanie podmiotu trzeciego. 4) W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy składają razem: • formularz ofertowy, • Tabela zbiorczego zestawienia cen (zał. nr 1a do SIWZ), • wykaz robót wraz z dowodami, • wykaz osób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach