Przetargi.pl
„REMONT ULICY LIPOWEJ W TARGÓWCE – CZ. II”

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 851 , fax. 257 582 489
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  ul. Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 851, fax. 257 582 489
  REGON: 71158274700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT ULICY LIPOWEJ W TARGÓWCE – CZ. II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przewidywane roboty stanowią drugą część zadania budżetowego pod nazwą: 1) Remont drogi gminnej dz. ewid. nr 63/5 ul. Lipowa w miejscowości Targówka od km 0+000 do km 0+807,5 o łącznej długości 807,5 mb; 3. Długość nawierzchni z kostki brukowej wynosi ok. 400 mb. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie ścieku drogowego bez użycia prefabrykatów, z kostki brukowej i taki wariant został przedstawiony w przedmiarze. 5. Materiały z wierzchniej części inwestycji nawierzchni o gr. ok. 20 cm należy osobno wykorytować i przetransportować na inne odcinki dróg gruntowych Zamawiającego położone nie dalej niż 7 km od miejsca budowy. 6. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy) 5) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 7 do SIWZ) 6) Potwierdzenie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach