Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – etap IV

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5752110-13 , fax. 655 752 142
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
  ul. Rynek 2
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5752110-13, fax. 655 752 142
  REGON: 52573100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje m. in.: wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych dla toalet w obiekcie, wykonanie pokryć ściennych i podłogowych w toaletach, kompleksowe wykonanie pomieszczeń na I piętrze. Wszystkie materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ, dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem - kosztorysem ofertowym), stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji projektowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisane w dokumentacji, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia - wymagane pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić koszty zabezpieczenia zaplecza budowy, dostawy prądu, wody oraz uwzględnić w kalkulacji wszelki sprzęt budowlany jak i zabezpieczający tj. np.: rusztowania, siatki zabezpieczające do rusztowań, podnośniki, ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie trenu przed ingerencją osób niepowołanych. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego w 3 egzemplarzach, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza, 2) atesty na materiały i prefabrykaty, 3) protokoły odbioru robót, 4) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę uzgodnień, badań i sprawdzeń jeżeli takowe są wymagane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego określone w przepisach i normach. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 - letniego okresu gwarancji/rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (jeżeli dotyczy). 3. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, które będą brały czynny udział przy realizacji zadania związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, co najmniej w zakresie: robót budowlanych, wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach