Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap I

GMINA RYDZYNA ogłasza przetarg

 • Adres: 64-130 Rydzyna, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 538 84 34 , fax. 65 538 85 13
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RYDZYNA
  Rynek 1
  64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie
  tel. 65 538 84 34, fax. 65 538 85 13
  REGON: 411050735
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu nowego sufitu podwieszanego stanowiącego zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dachu budynku sali wiejskiej w Nowej Wsi. W zakres zadania wchodzi również wykonanie izolacji termicznej dachu.Roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem istniejącego sufitu nie wchodzą w zakres zadania - zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.2. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania:- okładziny dwuwarstwowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej podwójnej krzyżowej, dwupoziomowej- izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm - wełna o współczynniku przenikania ciepła (?D = 0,033 W/mK),- obudowy z płyt GK stanowiące element dekoracyjny,- montaż narożników perforowanych jako zabezpieczenie krawędzi zabudów,- szpachlowanie dwukrotne wykonanych sufitu i obudów,- malowanie wykonanego sufitu i zabudów,- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniu sali (rozprowadzenie przewodów, montaż opraw i osprzętu elektrycznego wraz z pomiarami),- rozprowadzenie okablowania z pozostawieniem wypustów pod zasilanie taśm oświetlenia nastrojowego LED i żyrandoli oraz klimatyzatorów.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dokumentacja techniczna) – stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach