Przetargi.pl
Remont sieci trakcyjnej w zakresie wymiany liny nośnej w ul. Lotniczej we Wrocławiu – Etap 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3250800, 3250817 , fax. 713 250 816
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Bolesława Prusa
  50316 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3250800, 3250817, fax. 713 250 816
  REGON: 93087978800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sieci trakcyjnej w zakresie wymiany liny nośnej w ul. Lotniczej we Wrocławiu – Etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont sieci trakcyjnej w zakresie wymiany liny nośnej w ul. Lotniczej we Wrocławiu – Etap 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Wzór Umowy (WU – część II SIWZ) oraz Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w pkt 11.2 IDW. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 . W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć wraz z ofertą, przy czym dokument ten nie może stanowić całości z ofertą (dokument nie może być trwale spięty z ofertą).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach