Przetargi.pl
Remont pomostu na użytku ekologicznym - jezioro Jeleń w Bytowie

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomostu na użytku ekologicznym - jezioro Jeleń w Bytowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1) remont pomostu o konstrukcji drewnianej, w tym: a) pomosty pływające - dostarczenie i użytkowanie pomostów roboczych pływających – 1 kpl, b) roboty rozbiórkowe - rozbiórkę konstrukcji ciesielskiej, balustrad pomostu, nie przeznaczonych do ponownego montażu i posortowanie - 5,003 m³, - rozebranie poszycia z pomostu z bali 5 x 12 cm i posortowanie – 204,36 m² - rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu z posortowaniem – 36,291 m³, - przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej średnicy 16 mm – 132 szt., c) roboty konserwacyjne - zeskrobanie farby z elementów marek stalowych pełnych służących do montażu belek 24/24 cm – 66 szt., - malowanie dwukrotne farbą olejną marek stalowych pełnych służących do montażu belek 24/24 cm– 66 szt., - marki stalowe ocynkowane – wymiana – 11 szt., d) odtworzenie pomostu - belki konstrukcyjne podwalinowe poprzeczne dębowe nasycone 24x24 cm o przekroju ponad 300 cm² z drewna tartego, w pomostach drewnianych – 6,026 m³ - belki konstrukcyjne podłużne dębowe nasycone 18x18 cm oraz belki kładki dla pływających o przekroju ponad 300 cm² z drewna tartego, w pomostach drewnianych – 14,553 m³ - belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne dębowe nasycone 12x12 cm o przekroju do 300 cm² z drewna dębowego nasyconego tartego, w pomostach drewnianych – 15,712 m³ - podkłady pomostów drewnianych z bali dębowych nasyconych o przekroju 5x12 cm ryflowanych jednostronnie, bale układane ażurowo w odstępach co 1 cm – 204,36 m² - balustrada drewniana z modrzewia – strugana z czterech stron. Elementy balustrady łączone na czopy– 81,8 m e) wyposażenie - wykonanie i montaż ławki zgodnie z kosztorysem nakładczym– 4 szt. f) malowanie elementów drewnianych przed montażem - dwukrotne malowanie barierek i ławek w kolorze białym farbą akrylową amphibolin lub równoważna o tych samych cechach fizykochemicznych– 166,773 m² g) montaż stalowych ocynkowanych drabinek pomostowych dostarczonych przez Zamawiającego – 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium – Remont pomostu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach